Wednesday, October 29, 2014

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU STPM SEMESTER IJADUAL  ANALISIS  SOALAN  STPM  BAHASA  MELAYU  PENGGAL  I  (2012/13)
Bahagian A

                                          TAJUK
 
                           SOALAN ANEKA PILIHAN
1.0       Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
 
             Tahun  2012
Tahun   2013
1.1      Asal Usul Bahasa Melayu
 
                      1
            1
1.2      Bahasa Melayu Kuno
 
                      1
             2
1.3      Bahasa Melayu Klasik
 
                      2
              1
1.4      Bahasa Melayu Moden
 
                      3
              4
1.5     Unsur Asing dalam Bahasa Melayu
 
                      1
              -
2.0     Fonologi
 
 
 
2.1     Definisi fonetik dan fonemik
 
                     -
                -
2.2     Penggolongan dan Penghasilan bunyi bahasa
 
                    11
              11
2.3     Transkripsi fonetik
 
                      -
                1
2.4     Struktur suku kata Bahasa Melayu
 
                      1
                 -
2.5     Sistem ejaan Bahasa Melayu
 
                      -
                 -
2.6     Tanda Baca
 
                     -
                -
                                    JUMLAH
 
                  20
             20

Bahagian  B3.0 

Pembacaan Kritis dan Analitis

 
                               2012
                                  2013
Soalan   21
Mengenal pasti idea dan mesej.
 
Menyatakan penyataan berdasar teks.
Soalan   22
Menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancer dan berkesan.
 
Memberi pendapat berdasarkan teks.
Soalan   23
Memberi pandangan terhadap kandungan teks.
 
Menjelaskan 2 faktor berdasarkan teks.
Soalan    24
 
                      -tiada-
Menyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai sesuatu hasrat yang dikemukakan dalam teks.
 

Bahagian   C

Penulisan  Esei

 
                                   2012
                                2013
Soalan  24
Langkah-langkah menlahirkan generasi muda yang berbudi bahasa.
                            -tiada-    
Soalan  25
Kepentingan hutan kepada kehidupan
Pendapat tentang sesetengah anggota masyarakat yang kurang berminat menyertai kerja-kerja sukarela.
Soalan   26
Pendapat mengenai kemalangan di tempat kerja berpunca dari kecuaian majikan.
Menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan tahap keselamatan awam di Negara kita.
Soalan    27
                     -tiada-
Memberi pendapat tentang cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar.

 

Tuesday, October 14, 2014

CATATAN RINGKAS TENTANG LARAS BAHASA.


LARAS BAHASA

1. Def. laras bahasa : ialah gaya atau cara penggunaan bahasa.

2. Ciri-ciri laras bahasa yang paling utama ialah:
   
    a. perbendaharaan kata
    b. susunan ayat dan frasa

3. Penggunaan laras yang berbeza berdasarkan :

     a. situasi persekitaran - rasmi atau tidak rasmi
     b. cara penyampaian  - secara lisan atau tulisan
     c. perhubungan social dan peribadi - contohnya di sekolah dan di rumah
     d. bahan yang diperkatakan
     e. fungsi-fungsi social

4.  Laras Bahasa:

     a.  Laras sains dan laras ekonomi (laras akademik):
          - kematangan dan keintelektualan,
          - istillah khusus
          - dan ketepatan.

     b.  Laras sukan (laporan):

          - bahasa ringkas dan mudah difahami,
          - tatabahasa / nahu tidak penting,
          - mementingkan keringkasan, ketepatan dan kejituan.

     c. Laras undang-undang :

         - ketepatan, kepersisan,
         - istillah Inggeris digunakan ubtuk ketepatan,
         - binaan ayat yang panjang.

     d.  Laras sastera :

         - bahasa kreatif dan imaginative
         - bahasa puitis dan hidup
         - gaya penulisan pelbagai dan
         - bahasa tersirat.

    e.  Laras agama :

         - berunsur nasihat,
         - digunakan dalam majlis agama seperti khutbah jumaat,
         - menggunakan ayat-ayat quran, hadis dan sebagainya yang berkaitan.


##PERINGATAN UNTUK CALON:

    * Untuk menjawab soalan struktur, calon digalakkan selalu melatih diri membina wacana berdasarkan setiap laras bahasa.


"SELAMAT BELAJAR"

KONSEP ANALOGI.CONCEPT ANALOGY

(Dalam teknik penulisan)

Analogy (to range together) is that method of reasoning that argues not from general to particular, deduction, or from particular to general, induction, but from one particular instance to another particular instance.

In reasoning from analogy we assume that two instances are truly comparable, that is, that there is a warranted basis for comparison. Thus for examples, we may argue that Smith should be appointed director of athletics because he was a very successful football coach. In this instance, aur analogy is warranted because the two jobs, that of the director of athletics and that of the football coach, have some basic of comparison. Both jobs requie a knowledge of sports, ability to train men for competition, a certain type of leadership, and so on. Hence a man’s success in one activity gives us reason to argue that he will succeed in similar activity.

Analogy is called strict when the two terms of the comparison are in the same class. Thus, when we argue that Jones, who was a successful accountant in the Chase Bank, should be equally successful in the exactly similar job in the National City Bank, we have a strict analogy. Analogy will called loose when the two terms are not in the same class. Thus, when we say that since Johnson was a good student in college, he is likely to succeed as a lawyer, we are comparing two things that are as not strictly speaking in the same class. Our analogy is proportionately less cogent.

Petikan daripada :

Connolly, F. A. A Rhetoric Case Book,  Harcourt, Brace & World Inc., New York, 1959. (Hal. 454)

Banding dan Bezakan (Comparison and Contrast)

Contoh : 

Betapa pentingnya guru, dapat kita umpamakan seperti pentingnya saudagar makanan. Guru memberikan makanan yang diperlukan  oleh rohani manusia manakala saudagar makanan berperanan memenuhi sebahagian daripada keperluan biologi manusia. Jadi, amatlah wajar bagi kita memberikan penghargaan kepada  guru yang menyebarkan ilmu dan intelek, sebagaimana kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudagar makanan yang menawarkan makanan untuk membolehkan manusia terus hidup.

Contoh Teknik Penulisan

Teknik induksi - bermula dengan pernyataan-pernyataan khusus(PK) diakhiri oleh pernyataan umum (PU).

Contoh: 1

Malaysia sudah sekian lama bergerak cergas dalam kegiatan ekonomi pertanian.(PK) Malaysia bukan sahaja menghasilkan tanaman bukan makanan untuk eksport, seperti getah dan kelapa sawit, malah Malaysia juga menghasilkan tanaman makanan, seperti padi dan nanas.(PK) Di samping kegiatan tersebut, Malaysia juga bergiat dalam sektor industri, baik industri kecil, industri sederhana mahupun industri berat(PK). Kita dapat membuktikan bahawa kita mampu mengeluarkan kereta dan motosikal dalam pelbagai model(PK). Produk industri berat itu, bukan sahaja mendapat pasaran tempatan, malah juga luar negara(PK). Oleh yang demikian, kita dapat mrngatakan bahawa Malaysia ialah sebuah negara dual-ekonomi.(PU)

Contoh : 2

 Sebagai sebuah negara demokrasi, kita mengadakan pilihanraya setiap lima tahun(PK). Melalui pilihanraya, rakyat mengundi calon mereka untuk mewakili mereka di dewan parlimen(PK). Demi memperkukuh sistem pentadbiran dan perundangan negara, kita mempunyai perlembagaan bertulis dan perlembagaan yang kita gunakan ialah Perlembagaan Persekutuan yang telah digubal sebaik sahaja kita merdeka(PK). Perlembagaan negara kita mengalami pindaan dari masa ke masa dan pindaan dibuat oleh parlimen mengikut keperluan semasa(PK). Jelaslah bahawa Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berpelembagaan. (PU)

Teknik deduksi

Bermula drngan pernyataan umum, diikuti oleh pernyataan-pernyataan khusus  sebagai huraian/contoh.

Contoh : 1

Tidak diragui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan dual-ekonomi. (PU) Malaysia sudah sekian lama bergerak cergas dalam kegiatan ekonomi pertanian.(PK) Malaysia bukan sahaja menghasilkan tanaman bukan makanan untuk eksport, seperti getah dan kelapa sawit, malah Malaysia juga menghasilkan tanaman makanan, seperti padi dan nanas.(PK) Di samping kegiatan tersebut, Malaysia juga bergiat dalam sektor industri, baik industri kecil, industri sederhana mahupun industri berat(PK). Kita dapat membuktikan bahawa kita mampu mengeluarkan kereta dan motosikal dalam pelbagai model(PK). Produk industri berat itu, bukan sahaja mendapat pasaran tempatan, malah juga luar negara(PK).

Contoh : 2

Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berpelembagaan (PU). Sebagai sebuah negara demokrasi, kita mengadakan pilihanraya setiap lima tahun(PK). Melalui pilihanraya, rakyat mengundi calon mereka untuk mewakili mereka di dewan parlimen(PK). Demi memperkukuh sistem pentadbiran dan perundangan negara, kita mempunyai perlembagaan bertulis dan perlembagaan yang kita gunakan ialah Perlembagaan Persekutuan yang telah digubal sebaik sahaja kita merdeka(PK). Perlembagaan negara kita mengalami pindaan dari masa ke masa dan pindaan dibuat oleh parlimen mengikut keperluan semasa(PK).

Eklektik

Penulisan bermula dengan pernyataan umum, diikuti oleh pernyataan khusus dan diakhiri oleh pernyataan umum kembali.

Contoh: 1

Pihak berkuasa, khususnya pihak polis di negara ini sentiasa melakukan usaha untuk menjamin keselamatan awam(PU) Anggota keselamatan tersebut kerap membuat rondaan di kawasan yang sering menjadi tumpuan orang ramai(PK). Mereka juga membina pondok-pondok polis di kawasan tertentu, termasuk di kawasan-kawasan kediaman{PK). Pihak polis juga menyediakan talian khas untuk memudahkan mereka dihubungi oleh orang awam apabila orang awam mengetahui bahawa kejadian jenayah berlaku di kawasan mereka(PK). Dengan demikian, polis dapat mengambil tindakan segera(PK). Jelas bahawa pihak berkuasa di negara ini tidak mrngabaikan tanggungjawab mereka untuk menjamin keselamatan orang ramai(PU).

 
Contoh : 2

Malaysia merupakan sebuah negara dual-ekonomi(PU). Malaysia sudah sekian lama bergerak cergas dalam kegiatan ekonomi pertanian.(PK) Malaysia bukan sahaja menghasilkan tanaman bukan makanan untuk eksport, seperti getah dan kelapa sawit, malah Malaysia juga menghasilkan tanaman makanan, seperti padi dan nanas.(PK) Di samping kegiatan tersebut, Malaysia juga bergiat dalam sektor industri, baik industri kecil, industri sederhana mahupun industri berat(PK). Kita dapat membuktikan bahawa kita mampu mengeluarkan kereta dan motosikal dalam pelbagai model(PK). Produk industri berat itu, bukan sahaja mendapat pasaran tempatan, malah juga luar negara(PK). Memandangkan kejayaan kita dalam kedua-dua  sektor ekonomi itu, dapatlah kita merumuskan bahawa Malaysia merupakan antara negara dual-ekonomi yang berjaya. (PU).

Analogi

Ciri : seperti pendapat Connolly di atas.

Contoh 1:

Potensi kita untuk melakukan aktiviti mencari gali petroleum dan gas cecair asli di luar negara adalah besar. Telah sekian lama Petronas berjaya mencari gali bahan tersebut di negara ini dan kita berjaya mngeluarkan bahan tersebut di kawasan perairan beberapa buah negari di negara ini. Dalam usaha tersebut, pada peringkat awalnya kita memperoleh pengalaman mencari gali daripada syarikat gergasi minyak dunia, seperti Shell. Pengalaman kita di peringkat tempatan dalam bidang ini juga sudah agak lama. Di samping itu kita juga telah berjaya dalam  pencarigalian bahan fosil tersebut di Dubai beberapa tahun dahulu. Jadi, peluang kita untuk berjaya jika kita mahu melangkah ke negara-negara lain untuk tujuan itu adalah cerah.

 
Contoh :2

Kini ramai penduduk di negara Barat mengalami masalah obesiti. Satu daripada puncanya ialah pengambilan  makanan yang banyak mengandungi kabohidrat, lemak dan kalori. Bahan-bahan tersebut jika terkumpul dalam badan boleh menyebabkan kegemukan, terutamanya apabila individu tersebut kurang bersenam. Jika kita membiarkan anak-anak kita mengamalkan pemakanan yang sedemikian dan kita tidak menggalakkan mereka untuk bersenam, maka kebarangkalian untuk anak-anak berhadapan dengan masalah obesiti adalah tinggi.

 
Catatan

Bahagian yang dihitamkan merupakan bahagian yang menjadi analogi untuk memperkukuh idea atau hujah penulis.

#Rencana ini diedit dari telegram guru BM tingkatan 6 1M.

RHS/DU-2014©

Saturday, October 11, 2014

SOALAN BAHASA MELAYU PENGGAL III (910/3)SOALAN  BM  PENGGAL 3 (910/3) 

Masa : 40 minit    (dibenar merujuk buku)

1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang wacana?

I.                 Tautan idea menjadi keutamaan dalam wacana

II.               Tidak wujud hubungan antara peserta dalam wacana

III.             Wacana ialah unit bahasa yang lebih besar daripada ayat

IV.            Wacana termasuk dalam kajian tentang pembentukan ayat

A  I dan  II

B. I dan  III

C. II dan  IV

D. III dan  IV

2.         Pasangan ayat yang manakah yang jelas sekali  memperlihatkan tautan logik akaliah sebagai sebuah wacana yang utuh?

A.       Kertas berterbangan ditiup angin. Anjing itu menyalak kucing yang lalu di hadapannya.

B         Saya berasa sakit-sakit badan. Saya perlu mengambil cuti panjang untuk berehat.

C         Ibu menangis tersedu-sedan. Dia terkenang akan anaknya yang tinggal di bandar.

D.       Enjin kereta itu rosak teruk. Hanya mekanik yang berpengalaman yang mampu membaikinya.


 
Untuk menangani keganasan, pelbagai usaha telah dijalankan oleh berbagai-bagai pihak.                     I                     dalam era kesejagatan kini, permasalahan tersebut didapati semakin sukar dibendung,              II            , satu revolusi mental perlu dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memastikan keamanan sejagat dapat diwujudkan.
 

3.         Penanda wacana yang tepat  bagi ruang kosong dalam petikan di atas ialah


 
I
II
A
Meskipun begitu
Tegasnya
B
Dengan hal demikian
Oleh sebab itu
C
Sungguhpun demikian
Sehubungan dengan hal itu
D
Oleh itu
Walau bagaimanapun

4.         Berdasarkan jadual di bawah, yang manakah padanan yang dapat membina sebuah wacana yang utuh?

 
Ayat 1
 
Ayat 2
I
Adik saya menyertai pertandingan syarahan.
P
Kami memberikannya perhatian istimewa.
II
Ibu saya sudah uzur.
Q
Penjaganya berasa lega.
III
Bayi itu jarang meragam.
R
Dia kecundang dalam persaingan itu.
IV
Abang sering termenung sendirian.
S
Dia mendapat tempat pertama.


 
I
II
III
IV
A
S
Q
P
R
B
S
P
Q
R
C
R
S
P
Q
D
R
P
Q
S

 
 
·    Penulisan bertujuan mengemukakan usul atau gagasan
·    Gagasan disokong oleh alasan, bukti, dan contoh
·    Idea yang diberikan lojik dan meyakinkan
 

5.         Ciri-ciri di atas menepati retorik

A         penghujahan.

B         pemujukan.

C         pendedahan.

D         pemerian.

Soalan 6 berdasarkan ayat di bawah ini.

 
 
P
Dasar Wanita Negara digubal dengan tujuan untuk memberikan peluang yang lebih luas kepada wanita untuk berjasa kepada negara.
Q
Lapangan Terbang KLIA 2 yang baru  dibina itu amat besar dan cantik. Lapangan tersebut boleh menampung keperluan lebih sepuluh juta penumpang dalam masa setahun.
S
Bagi kerajaan, untuk sungguh-sungguh menjayakan program industri berat amat wajar kerana industri itu memberikan pulangan yang lumayan.
R
Rumah yang baharu dibina itu mempunyai keluasan lantai 3,215 kaki persegi, dibina di atas tanah seluas 5,420 kaki persegi.
 

6.         Yang jelas menepati ciri retorik pemerian ialah pilihan

A         P

B         Q

C         S

D         R


 
Tiada unsur penilaian kendiri
 
 
 
Q
 
Memperincikan sesuatu secara objektif
 
 
 
 
Penutur terikat kepada sesuatu yang digambarkan

7.         Q merujuk kepada retorik

A         pendedahan.

B         hujahan.

C         pemerian.

D         penceritaan.


 
Ibu tua itu diserang penyakit kencing manis. Dia terlantar di hospital sejak beberapa minggu yang lalu dan telah diziarahi oleh ramai ahli keluarga. Keadaannya begitu uzur dan dia memerlukan mesin penyokong hayat.
 

8.         Petikan di atas menepati retorik

I.                 pendedahan

II.               pemerian

III.             penceritaan

IV.            pemujukan

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV


9.         Yang manakah pernyataan yang benar tentang dialek sosial?

I.                 Berbeza disebabkan perbezaan status penutur.

II.               Berbeza mengikut kawasan/tempat asal penutur.

III.             Berbeza berdasarkan perkara yang dibicarakan.

IV.            Berbeza berdasarkan ciri-ciri idiolek penutur.

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV

 
10.       Yang manakah bukan contoh ayat bahasa slanga?

I.                 Lu cakap betul-betul, jangan kasi tipu!

II.               Gue bukan awek lu, lu tau!

III.             Cun giler adik lu, macam filem star.

IV.            Si Tomoi tu memang tak tau malu!

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 
 
·    Tidak terikat kepada ciri kegramatisan
·    Wujud kerana perbezaan pengguna
·    Sesetengah kosa katanya berbeza daripada bahasa baku
·    Perbezaan ketara dari segi sebutan dan sistem panggilan

11.       Ciri-ciri di atas merujuk kepada

A         dialek sosial.

B         bahasa pijin.

C         bahasa kolokial.

D         dialek geografi.

 
12.       Antara yang berikut, yang manakah ayat yang menunjukkan penggunaan bahasa tidak formal?

I.                 Dia  sedang dua bulan.

II.               Siapa suruh pergi kedai?

III.             Adik Lebai Ali  cuci tangan.

IV.            Terangkat Pak Long kayu berat itu.

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV

 
13.       Bahasa baku ditentukan dan diperkembangkan dengan tujuan untuk

I.                 menentukan jati diri masyarakat penuturnya.

II.               menunjukkan penuturnya berpadu dalam satu satuan bahasa.

III.             menjadi rujukan  penutur dalam penggunaan sesuatu unsur bahasa.

IV.            meningkatkan taraf atau status bahasa itu sendiri dalam masyarakat.

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 
14.       Yang manakah penyataan yang benar tentang laras bahasa?

I.                 Laras bahasa ialah variasi yang digunakan mengikut situasi.

II.               Laras bahasa ialah penggunaan sesuatu bahasa yang  berkesan.

III.             Laras bahasa ialah penggunaan bahasa mengikut bidang ilmu.

IV.            Laras bahasa ialah penggunaan bahasa yang mementingkan tautan idea.

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV
 

15.       Ciri yang manakah yang tidak menimbulkan laras bahasa yang berbeza?  

A         Perhubungan sosial

B         Perkara yang diperkatakan

C         Fungsi sosial perlakuan bahasa

D         Ciri-ciri paralinguistik penuturnya     

 

 
Laras bahasa iklan
Laras bahasa akademik
I
Makna kosa katanya pelbagai
Diksinya berkesan
II
Menggunakan ayat yang ringkas
Menggunakan ayat yang sempurna
III
Terdapat penyimpanan dari aspek tatabahasa
Menggunakan bentuk bahasa  baku
IV
Mengutamakan penggunaan bahasa basahan
Menggunakan istilah khusus dengan ketara

16.       Yang manakah ciri laras bahasa iklan dan ciri laras bahasa akademik yang betul?

A         I dan III

B         I dan IV

C         II dan III

D         II dan IV


17.       Yang manakah ayat yang menepati ciri laras iklan?

A         Internet  sumber maklumat yang tiada batas sempadannya.

B         Teater itu mendapat sambutan yang hangat daripada orang ramai.

C         Mesin pengira ini dapat menyelesaikan kerumitan kiraan anda.

D         Tidak merugikan, teknologi ini menemukan anda dengan dunia luar.


 
I.   Penggunaan bahasa secara kreatif
II.  Penggunaan kosa kata umum
III  Diksinya berkonotasi positif
IV. Mengutamakan kepersisan

18.       Yang manakah yang tepat menunjukkan ciri laras iklan?

A         I dan II

B         I dan  III

C         II dan IV

D         III dan IV

19.       Yang manakah ayat yang mengandungi frasa yang jelas maksudnya bersifat antonim?

A         Bukan main besar lagi rumah itu.

B         Dia itu bukan sebarangan orang.

C         Bukan kecil-kecil api untuk dipadamkan.

D         Jangan bercakap sesuatu yang bukan-bukan.

 
 
 
*
Satu cara memandang
*
Menggunakan hujung mata
*
Lazimnya ada unsur marah
 

20.       Cara memandang seperti yang dinyatakan oleh rangsangan di atas ialah

A         mengintai

B         mengerling

C         menjenguk

D         menjeling

 
 
·    Nelayan itu mendayung ke hulu.
·    Hulu pisau itu diperbuat daripada besi.
·    Dia selalu mengalami masalah sakit hulu hati.

21.       Kata hulu dalam ayat di atas bersifat

I.                 hiponim

II.               sinonim

III.             homonim

IV.            polisemi

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV

 
22.       Perkataan yang berikut mempunyai makna yang hampir sama, kecuali

A         racik

B         hiris

C         gobek

D         cencang


23.       Dalam ayat yang manakah perkataan “sampai” dan “tiba” membawa makna yang sama?

A         Yang ditunggu tak sampai; kerana itu saya berasa gelisah.

B         Kertas bertaburan dari sini sampai ke simpang jalan itu.

C.       Pendapatannya tak sampai pun seribu ringgit sebulan.

D         Dia berdiri di situ dari pukul 5:00 sampai 7:00 malam.

 
 
·    Memerhati dengan tujuan untuk memperoleh maklumat.
·    Mungkin pemerhatian itu mengambil masa yang lama.

24.       Perkataan yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah

A         menghendap

B         mengintip

C         mengintai

D         memeriksa

 
25.       Perkataan yang manakah yang bersifat homonim?

I.                 Raut

II.               Tunda

III.             Tuntun

IV.            Raih

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV

 
26.       Yang manakah padanan yang betul antara cara bergerak dengan kosa katanya?

 
Cara bergerak
 
Kosa kata
I
Menggunakan lutut
P
Menjengket
II
Menggunakan hujung jari kaki
Q
Mengesot
III
Menggunakan badan
R
Merangkak
IV
Menggunakan paha-punggung
S
Berguling

 

 
I
II
III
IV
A
P
S
R
Q
B
R
S
P
Q
C
R
P
S
Q
D
P
R
Q
S

 

27.       Yang manakah perkataan yang  mengalami penyempitan makna?

                            I          Akal

                II.         Amal

               III          Akad

                IV.        Alam

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

28. Frasa yang manakah yang boleh membawa dua makna?

                            I          Orang rumah

                          II          Tangan kanan

                        III          Orang kuat

                        IV          Lampu trafik

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

 
29. Yang manakah perkataan yang bersifat homograf dan homofon tetapi  dalam konteks tertentu tidak sama maknanya?

                            I          Semak

                          II          Perang

                        III          Badan

                        IV          Pulau

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

 
               I .  Kepala adik sakit kerana lama berpanas.

  II.  Nama penerima harus dicatat di bawah kepala surat.
 
30. Kata kepala dalam ayat I dan II di atas ialah kata yang bersifat

                            I          sinonim

                          II          polisemi

                        III          hiponim

                        IV          homonim

        A   I dan II

        B    I dan III

       C.  II dan IV

       D.  III dan IV

 
31. Peribahasa yang manakah mengandungi nasihat supaya ‘berhati-hati’ sebelum melakukan sesuatu?

A. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.

B. Cermat masa banyak, jimat masa sedikit.

C. Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal lada.

D. Daripada cempedak baiklah nangka, daripada tidak baiklah ada.

 
32. Peribahasa yang berikut mempunyai makna yang berkaitan, kecuali

A. harapkan pagar, pagar makan padi.

B. bertaut di dahan rapuh.

C. harap tin menjaga biskut, tin makan biskut.

D. harapkan sokong, sokong membawa rebah.

 

"Dia amat berhati-hati sewaktu menyelesaikan masalah keluarganya itu kerana dia amat takut kalau-kalau keadaan menjadi bertambah buruk."

33. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah

A. bagai limau masam sebelah

B. bagai aur ditarik songsang.

C. bagai menarik rambut dalam tepung

D. umpama menulis di atas air.

 
34. Yang manakah ayat yang mengandungi unsur pemanusiaan?

A. Selepas makan, kucing itu menjilat-jilat bulunya.

B. Kerusi usang itu berkeriut-keriut minta dibaiki.

C. Baju kebaya labuhnya itu sudah pudar warnanya.

D. Beg kertas itu koyak rabak dipermain oleh kucing.

 
35. Yang manakah kiasan melompat?

                            I          Memasang lukah

                          II          Menggali parit

                        III          Menumbuk sambal

                        IV          Memancing ikan

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. II dan IV

36. Yang manakah ungkapan yang mengandungi bahasa bertimbal?

                            I      Mencurah air ke daun keladi

                          II       Angguk bukan geleng ya

                        III       Tolak tangga berayun kaki

                        IV        Kata periuk belanga hitam

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

37. Yang manakah contoh bahasa naik?

A. Teruk sungguh si pembantu rumah itu, sudahlah tempat tinggal disediakan, makanan diberi percuma, pakaian dibelikan, cuti dua hari seminggu, gaji pokok pula mahu tinggi!

B. Orang itu sudahlah malas, kuat tidur; kaki makan, kaki minum, suka

      memerintah pulak tu! Meluat sungguh aku melihatnya.

C. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta; oleh itu bersedekahlah selalu dengan ikhlas.

D. Buku-buku lama, selama setengah abad itu, walaupun buruk tetapi amat

      berharga.  Oleh itu, simpanlah  harta tersebut baik-baik!

 
38. Faktor yang manakah yang menentukan kesopanan berbahasa?

              I        Fokus perbualan atau tajuk sesuatu diskusi.

            II        Status  peserta dalam sesuatu komunikasi

          III        Latar atau suasana sesuatu interaksi

         IV        Tahap  penguasaan bahasa peserta

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

"R merupakan seorang ahli akademik yang memiliki ijazah DoktorFalsafah dan memegang jawatan akademik yang tertinggi di universiti. Beliau telah menerima dua  anugerah yang membawa gelaran Datuk dan Tan Sri. Beliau juga sudah menunaikan haji."

39. Apakah panggilan kehormat untuk R?

A. Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. Haji

B. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Profesor Dr. Haji

C. Yang Berbahagia Datuk Tan Sri Profesor Dr. Haji

D. Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji

 

 
Panggilan kehormat
 
Individu
I
Yang Amat Berbahagia Toh Puan
P
Ahli Dewan Rakyat
II
Yang Berbahagia
Q
Suami bergelar Tun
III
Yang Berusaha
R
Bergelar Datuk
IV
Yang Berhormat
S
Pegawai Daerah

40. Yang manakah padanan yang betul antara panggilan kehormat dengan individunya?

 
I
II
III
IV
A
Q
P
R
S
B
Q
R
P
S
C
Q
R
S
P
D
P
Q
S
R


SELAMAT MENJAWAB.

Soalan ini diedit dari Telegram Raminah Hj. Sabran. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...