Wednesday, July 9, 2014

PENULISAN ESEI PENGGAL I


                                                
Dalam peperiksaan STPM Baharu, penggal I, Penulisan esei tidak berformat merupakan soalan wajid dalam kertas 910/1 bahagian C.  Calon dikehendaki memilih satu tajuk dan menulis sebuah karangan  tidak berformat tersebut. Sebanyak 50 markah diperuntukan untuk bahagian ini. Panjang karangan  antara 600  hingga 650 patah perkataan sahaja. 

Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi bidang seperti berikut  iaitu;

·          Sukan
·          Ekonomi
·          Kesihatan
·          Pendidikan
·          Alam sekitar
·          Kemasyarakatan
·          Hal ehwal wanita
·          Sains dan teknologi
·          Seni dan kebudayaan
·          Isu kanak-kanak dan remaja
·          Isu keselamatan antara bangsa

Tajuk-tajuk yang dikemukakan adalah berkaitan dengan isu-isu lampau atau berdasarkan isu-isu semasa dan terkini yang hangat.

Tujuan penulisan karangan  dikemukakan bertujuan untuk menguji dan menilai kemampuan calon dalam perkara-perkara berikut;

·          Mengemukakan isi-isi yang releven bagi tiap-tiap soalan karangan.
·          Menghuraikan dan merumus hujah-hujah dengan matang, lancar, dan berkesan.
·          menyusun isi mengikut urutan yang sesuai
·          menyampaikan isi dalam bentuk wacana yang utuh.
·          menggunakan bahasa yang betul, persis, dan lancar.

Fokus utama pengujian  adalah untuk mengetahui kemampuan calon berdasarkan  perkara seperti berikut;

Fakta: Kemampuan calon memilih dan mengemukakan sesuatu fakta dari segi kejituan , kematangan, keintelektualan, dan kewajaran.

Gaya dan laras: Kematangan calon menggunakan ragam bahasa, retorik, kekayaan pemilihan diksi, wacana, kesantunan, istilah, dan peribahasa.

Pengolahan: Kebolehan calon menyusun dan menyampaikan  idea dalam bentuk yang bernas dan rapi.
  

Tatabahasa :Kemahiran penggunaan struktur bahasa, ejaan, tanda baca, perenggan, format, kerapian penggunaan bahasa, dan kelancaran bahasa serta aspek meknisme yang tertib.


Karangan calon dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:

·          Kerelevanan       (R)
·          Pengolahan        (P)
·          Bahasa                 (B)

A.Kerelevanan (R) :  Aspek kerelevanan ini diukur berdasarkan;

i.      Kandungan karangan

·    Pendahuluan
·    Isi sokongan
·    Kesimpulan (penutup)

ii.     Pendekatan karangan

·          Karangan tidak berformat

B.        Pengolahan (P)  :   Aspek pengolahan dinilai dari segi;

1.         Kesepaduan karangan

·          Jalinan isi dengan isi
·          Jalinan isi dengan huraian
·          Jalinan perenggan dengan perenggan
·          Jalinan ayat dengan ayat

2.        Binaaan karangan

·          Pendahuluan
·          Isi sokongan
·          Kesimpulan

C.              Bahasa  (B) : Aspek bahasa dinilai dari segi ;

1.         Diksi (pemilihan kata)

·          Kata umum
·          Istilah
·          Peribahasa

2.      Tatabahasa:

Sintaksis
·          Frasa
·          Ayat

Morfologi
·          Imbuhan
·          Kata ganda
·          Kata majmuk

Aspek Meknisme
·          Ejaan
·          Tanda baca
·          Bentuk tulisan

BENTUK SOALAN

 Karangan bentuk perbincangan

Bentuk soalan berdasarkan kata kunci “Bincangkan” dalam penyataan soalan.
Terdapat dua bentuk perbincangan.
  
1.    Perbincangan yang hanya menumpukan satu sudut sahaja, sama ada sudut pro atau kontra.

2.  Perbincangan yang menumpukan pelbagai sudut perbincangan seperti aspek baik dan buruk  pro dan kontra atau menyangkal atau menerima sesuatu isu.

Karangan hendaklah berdasarkan perbincangan yang rasional, logik, dan munasabah. Isi yang dikemukakan mestilah menyatakan kebenaran serta disokong dengan contoh, alasan, dan bukti yang tepat dan jelas. Elak supaya karangan yang dihasilkan tidak berbentuk perbahasan.

Penelitian dan pemahaman yang mendalam perlu dilakukan semasa membaca penyataan tajuk soalan perbincangan supaya kehendak sebenar tajuk dapat dikenalpasti.

Karangan bentuk huraian.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Huraikan atau jelaskan, terangkan, takrifkan apa yang anda fahami” Karangan ini memerlukan calon  memberi penjelasan atau huraian terhadap sesuatu yang belum jelas atau lengkap kepada pembaca. Oleh hal yang demikian, pemahaman dan pengetahuan calon tentang sesuatu isu yang hendak dijelaskan mestilah mendalam supaya ia dapat dihuraikan dengan mudah dan jelas.Tujuan karangan berbentuk huraian untuk menguji keluasan pengetahuan, kefahaman, dan maklumat yang ada pada calon terhadap sesuatu isu, hal, masalah, kes, situasi, dan gejala yang timbul.

Karangan berbentuk hujahan.

Karangan jenis ini biasanya menggunakan kata kunci “Bahaskan dan kemukakan pandangan anda”. Karangan ini menghendaki calon menyatakan pendapat atau pandangan yang memihak kepada satu pihak sahaja. Ia bertujuan mempengaruhi pendapat, pandangan, dan kesahihan isu yang dibahaskan, sama ada pro atau kontra, menyokong atau membangkang sesuatu pendirian yang dikemukakan itu hendaklah disertai dengan hujah,bukti, alasan, dan contoh yang logik, dan berasas.

Pada bahagian akhir/penutup karangan , calon perlu menegaskan atau mengulangi pendirian yang telah dinyatakan dalam bahagian awal karangan. Hal ini demikian kerena, bertujuan menyatakan pendirian calon dalam menjawab tajuk yang dikemukakkan.

Karangan  bentuk komentar dan kritikan.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Kemukakan pandangan anda, beri pendapat anda, bersetujukah anda dengan, ulaskan penyataan tersebut”. Karangan jenis ini menghendaki calon memberi pendapat, ulasan,pandangan,komentar, atau penilaian sendiri terhadap sesuatu isu yang dikemukakan.Ulasan atau komentar mestilah bersifat objektif dan dapat dilihat kebenarannya dan tidak berdasarkan andaian atau prasangka. Penilaian, kritikan atau komentar mestilah disertakan dengan alasan, bukti, dan contoh yang kukuh dan dapat diterima umum.

Karangan bentuk pendapat

Karangan ini hampir sama dengan karangan jenis perbincangan. Namun, karangan jenis ini memerlukan calon memberi pendapat sendiri atau pendapat orang lain tentang sesuatu isu, kes, atau gejala yang tertentu. Pendapat yang dikemukakan perlu berupa contoh, bukti, atau alasan yang kukuh dan logik.

Pada bahagian penutup calon perlu menyataklan pendirian masing-masing terhadap tajuk karangan tersebut

Karangan  bentuk pemerian.

Umumnya karangan bentuk pemerian mempunyai persamaan dengan karangan bentuk huraian. Karangan jenis ini lebih bersifat khusus iaitu memerihalkan sesuatu isu dengan jelas berasaskan fakta yang tepat, objektif, dan kemas. Kebiasaanya karangan bentuk ini terdapat dalam soalan karangan berformat seperti ceramah atau teks ucapan.


 
 


Tuesday, July 8, 2014

PENGGUNAAN LARAS AGAMA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU.1.0  Pengenalan: (contoh)

1.1  Latar belakang:

Bahasa merupakan elemen utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa tanpa bahasa, manusia tidak boleh untuk berinteraksi dan juga membentuk budaya yang mempunyai identiti sendiri. Oleh yang demikian bahasa diperlukan bagi membentuk identiti seterusnya menjadi satu unit masyarakat yang mempunyai bahasa dimana dengan bahasa ini akan terbentuk bangsa, masyarakat dan negara.

Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu kelompok manusia untuk berhubungan. Bunyi suara ini disebut bunyi bahasa. Bunyi- bunyi bahasa dilahirkan manusia dengan alat-alat pertuturannya dan digabungkan untuk membentuk kata (J. Nulawadin Mustafagani, 1991:1).

1.2  Definisi konsep:

Laras bahasa boleh diertikan sebagai gaya atau cara menggunakan sesuatu bahasa dalam suatu situasi. Laras akan sentiasa berubah berdasarkan fungsi dan keadaan. Disamping itu, setiap laras menitikberatkan pemilihan kata atau istilah dan menggunakan struktur ayat yang berlainan mengikut disiplin atau bidang tertentu.

Laras bahasa juga boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa, khutbah dan upacara. Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Contohnya Ayat aktif dan ayat pasif, ayat bias dan ayat songsang, dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Terdapat tokoh yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi, iaitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian (www.tutor.com.my).

2.0  Objektif kajian:  (contoh)

Objektif kajian ini adalah sperti berikut :

a. Mengenal pasti dan menyenaraikan kosa kata pinjaman bahasa Arab dalam laras agama

b. Mengesan dan memperlihatkan wujudnya unsur-unsur nasihat dan pemujukan dalam laras agama

3.0  Kepentingan kajian: (contoh)

Hasil kajian ini adalah untuk...

1. menambah bahan dokumentasi yang telah sedia ada dalam perpustakaan tingkatan enam

2. dijadikan panduan sebagai bahan rujukan dalam membantu menjalankan kajian yang lain, khususnya kajian yang berkaitan dengan laras bahasa agama.


4.0  Skop kajian : (contoh)

Laras bahasa agama yang dijadikan fokus dalam kajian ini ialah laras agama Islam yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1.

 5.0  Batas kajian: (contoh)

Batas kajian ini hanya tertumpu pada aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam bahagian atau bab Tayammum. Oleh hal demikian, laras bahasa agama yang dikaji dalam kajian ini tidak boleh digunakan untuk menggambarkan keseluruhan aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I tersebut.

6.0 Kaedah kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan  kaedah kajian.

6.1 Mendapatkan bahan data:

6.1.1. Kajian perpustakaan: (contoh)

Kajian perpustakaan ialah..............

6.1.2. Kajian teks : (contoh)

Buku yang dikaji dalam kajian ini ialah buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I, bab Tayammum. Bab Tayammum ini digunakan untuk mengkaji laras bahasa agama yang menggunakan kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat serta pemujukan.

6.1.3. Menyenaraikan data: (contoh)

Data dalam kajian ini ialah pelbagai jenis petikan dan contoh daripada buku tersebut yang dapat memberi gambaran tentang laras bahasa agama yang digunakan. Data ini diperolehi melalui pembacaan yang dilakukan secara berulang kali terhadap bab tayammum tersebut.

6.1.4. Menganalisis data: (contoh)

Analisis kajian ini dibuat dengan cara menyenaraikan data-data yang diperolehi dalam bentuk jadual dan diberikan maksubnya dalam bahasa melayu. Selain itu, mengumpul dan mengelompokkan unsur-unsur nasihat dan pemujukan yang diperolehi. Semua hasil kajian ini akan dibincangkan dalam dapatan kajian nanti.

7.0 Dapatan kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan dapatan kajian dengan menunjukkan senarai kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat dan pemujukan.

7.1. Senarai kosa kata pinjaman bahasa arab

Bahasa yang digunakan dalam artikel ini boleh diklasifikasikan sebagai Laras Bahasa Agama. Ini kerana bahasa yang digunakan dalam tajuk ini mengandungi istilah-istilah agama dan bahasa Arab. Dalam hal ini boleh dilihat menerusi pentakrifan Tayammum itu sendiri, dimana ianya datang dari bahasa arab. Perkataan Tayammum itu sendiri adalah berasal dari bahasa arab. Jadi dapat disimpulkan bahawa bahasa yang digunakan adalah cenderung kepada nilai keagamaan.

Selain dari itu, struktur ayat dalam artikel ini banyak diselitkan dengan petikan daripada ayat al-Quran dan Hadis. Jadi secara tidak langsung ianya mempengaruhi banyak bahasa arab digunakan dalam bahasa melayu. Contohnya perkataan “rukhsah”, dimana maksudnya jika diterjemah dalam bahasa melayu ia membawa makna keringanan atau kemudahan.

(BUAT JADUAL UNTUK MENYATAKAN SENARAI KOSA KATA PINJAMAN BAHASA ARAB)

7.2. Unsur-unsur nasihat (contoh)

Sekiranya ditinjau dengan sudut yang lebih jauh, laras bahasa yang digunakan dalam tajuk Tayammum ini, ia juga mirip kepada laras bahasa biasa dan laras bahasa Akademik. Ini adalah disebabkan penggunaan bahasa yang agak mudah difahami oleh orang biasa. Namun begitu ia juga boleh digolongkan sebagai laras bahasa Akademik, ini dapat dibuktikan melalui perkataan atau istilah yang berkemungkinan orang biasa tidak memahaminya. Contoh perkataan tersebut ialah rukhsah dan debu yang suci. Kedua-dua perkataan ini memerlukan pentakrifan atau huraian untuk memahaminya.

Dari sudut lain pula, ayat yang digunakan dalam tajuk pendidikan Islam ini menggunakan ragam bahasa berulang. Ragam bahasa berulang bermaksud perulangan sesuatu patah perkataan, frasa malahan ayat keseluruhannya. Tujuan penulis melakukan perulangan adalah hendak memperkukuhkan maksud yang hendak disampaikan dalam penulisan berkenaan (Hj Alias Hj Zaidi, 1992: 58). Pengulangan perkataan boleh dilihat melalui:

Tayammum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu dengan niat. Tayammum ialah ganti wudu’ atau mandi disebabkan keuczuran. Tayammum merupakan rukhsah untuk icbadah. Hukum Tayammum adalah wajib bagi orang yang tidak boleh menggunakan air atau ketiadaan air untuk bersolat dan tawaf.

(Nyatakan, boleh juga buat dalam bentuk jadual.)

7.3. Unsur-unsur pemujukan (nyatakan sama seperti di atas)

8.0 Rumusan kajian : (contoh)

-(pelajar mesti merumus fakta daripada dapatan kajian. Rumusan bukan penutup atau kesimpulan)

Berdasarkan kajian yang dibuat, didapati bahawa laras bahasa arab yang digunakan dalam.........mempunyai banyak kosa kata yang dipijam daipada bahasa arab. Hal ini demikian dapat dilihat kutipan jadual...Berdasarkan jumlah kosa kata  pinjaman bahasa arab tersebut dapatlah dipastikan tentang ciri-ciri laras agama. Hal-hal lain seperti unsur nasihat dan pemujukan...........Kewujudan kosa kata pinjaman bahasa arab, unsur-unsur nasihat dan unsur pemujukan secara tidak langsung menunjukkan kelainan yang ketara antara laras-laras bahasa yang terdapat dalam bahasa melayu.

9.0 Penutup (contoh)
   
 Laras bahasa agama ini merupakan suatu kelainan bahasa yang menyebabkan identiti penutur dan pemirsa dapat dikenal pasti dalam situasi tertentu. Hal ini demikian menunjukkan keunikan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai jenis kepercayaan atau agama. Sejujurnya, laras bahasa adalah sangat penting dalam mewarnai kehidupan seharian masyarakat. Semakin banyak penggunaan sesuatu laras bahasa dapat dijadikan barometer kepada kekuatan dan kemajuan sesuatu bangsa atau agama..........  

* Semua yang tercatat di sini hanyalah contoh sahaja, bukan sebuah kajian yang sebenar. JIKA ADA SEBARANG KEKURANGAN, SILA PERBAIKI. TERIMA KASIH.)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...