Wednesday, July 9, 2014

PENULISAN ESEI PENGGAL I


                                                
Dalam peperiksaan STPM Baharu, penggal I, Penulisan esei tidak berformat merupakan soalan wajid dalam kertas 910/1 bahagian C.  Calon dikehendaki memilih satu tajuk dan menulis sebuah karangan  tidak berformat tersebut. Sebanyak 50 markah diperuntukan untuk bahagian ini. Panjang karangan  antara 600  hingga 650 patah perkataan sahaja. 

Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi bidang seperti berikut  iaitu;

·          Sukan
·          Ekonomi
·          Kesihatan
·          Pendidikan
·          Alam sekitar
·          Kemasyarakatan
·          Hal ehwal wanita
·          Sains dan teknologi
·          Seni dan kebudayaan
·          Isu kanak-kanak dan remaja
·          Isu keselamatan antara bangsa

Tajuk-tajuk yang dikemukakan adalah berkaitan dengan isu-isu lampau atau berdasarkan isu-isu semasa dan terkini yang hangat.

Tujuan penulisan karangan  dikemukakan bertujuan untuk menguji dan menilai kemampuan calon dalam perkara-perkara berikut;

·          Mengemukakan isi-isi yang releven bagi tiap-tiap soalan karangan.
·          Menghuraikan dan merumus hujah-hujah dengan matang, lancar, dan berkesan.
·          menyusun isi mengikut urutan yang sesuai
·          menyampaikan isi dalam bentuk wacana yang utuh.
·          menggunakan bahasa yang betul, persis, dan lancar.

Fokus utama pengujian  adalah untuk mengetahui kemampuan calon berdasarkan  perkara seperti berikut;

Fakta: Kemampuan calon memilih dan mengemukakan sesuatu fakta dari segi kejituan , kematangan, keintelektualan, dan kewajaran.

Gaya dan laras: Kematangan calon menggunakan ragam bahasa, retorik, kekayaan pemilihan diksi, wacana, kesantunan, istilah, dan peribahasa.

Pengolahan: Kebolehan calon menyusun dan menyampaikan  idea dalam bentuk yang bernas dan rapi.
  

Tatabahasa :Kemahiran penggunaan struktur bahasa, ejaan, tanda baca, perenggan, format, kerapian penggunaan bahasa, dan kelancaran bahasa serta aspek meknisme yang tertib.


Karangan calon dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:

·          Kerelevanan       (R)
·          Pengolahan        (P)
·          Bahasa                 (B)

A.Kerelevanan (R) :  Aspek kerelevanan ini diukur berdasarkan;

i.      Kandungan karangan

·    Pendahuluan
·    Isi sokongan
·    Kesimpulan (penutup)

ii.     Pendekatan karangan

·          Karangan tidak berformat

B.        Pengolahan (P)  :   Aspek pengolahan dinilai dari segi;

1.         Kesepaduan karangan

·          Jalinan isi dengan isi
·          Jalinan isi dengan huraian
·          Jalinan perenggan dengan perenggan
·          Jalinan ayat dengan ayat

2.        Binaaan karangan

·          Pendahuluan
·          Isi sokongan
·          Kesimpulan

C.              Bahasa  (B) : Aspek bahasa dinilai dari segi ;

1.         Diksi (pemilihan kata)

·          Kata umum
·          Istilah
·          Peribahasa

2.      Tatabahasa:

Sintaksis
·          Frasa
·          Ayat

Morfologi
·          Imbuhan
·          Kata ganda
·          Kata majmuk

Aspek Meknisme
·          Ejaan
·          Tanda baca
·          Bentuk tulisan

BENTUK SOALAN

 Karangan bentuk perbincangan

Bentuk soalan berdasarkan kata kunci “Bincangkan” dalam penyataan soalan.
Terdapat dua bentuk perbincangan.
  
1.    Perbincangan yang hanya menumpukan satu sudut sahaja, sama ada sudut pro atau kontra.

2.  Perbincangan yang menumpukan pelbagai sudut perbincangan seperti aspek baik dan buruk  pro dan kontra atau menyangkal atau menerima sesuatu isu.

Karangan hendaklah berdasarkan perbincangan yang rasional, logik, dan munasabah. Isi yang dikemukakan mestilah menyatakan kebenaran serta disokong dengan contoh, alasan, dan bukti yang tepat dan jelas. Elak supaya karangan yang dihasilkan tidak berbentuk perbahasan.

Penelitian dan pemahaman yang mendalam perlu dilakukan semasa membaca penyataan tajuk soalan perbincangan supaya kehendak sebenar tajuk dapat dikenalpasti.

Karangan bentuk huraian.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Huraikan atau jelaskan, terangkan, takrifkan apa yang anda fahami” Karangan ini memerlukan calon  memberi penjelasan atau huraian terhadap sesuatu yang belum jelas atau lengkap kepada pembaca. Oleh hal yang demikian, pemahaman dan pengetahuan calon tentang sesuatu isu yang hendak dijelaskan mestilah mendalam supaya ia dapat dihuraikan dengan mudah dan jelas.Tujuan karangan berbentuk huraian untuk menguji keluasan pengetahuan, kefahaman, dan maklumat yang ada pada calon terhadap sesuatu isu, hal, masalah, kes, situasi, dan gejala yang timbul.

Karangan berbentuk hujahan.

Karangan jenis ini biasanya menggunakan kata kunci “Bahaskan dan kemukakan pandangan anda”. Karangan ini menghendaki calon menyatakan pendapat atau pandangan yang memihak kepada satu pihak sahaja. Ia bertujuan mempengaruhi pendapat, pandangan, dan kesahihan isu yang dibahaskan, sama ada pro atau kontra, menyokong atau membangkang sesuatu pendirian yang dikemukakan itu hendaklah disertai dengan hujah,bukti, alasan, dan contoh yang logik, dan berasas.

Pada bahagian akhir/penutup karangan , calon perlu menegaskan atau mengulangi pendirian yang telah dinyatakan dalam bahagian awal karangan. Hal ini demikian kerena, bertujuan menyatakan pendirian calon dalam menjawab tajuk yang dikemukakkan.

Karangan  bentuk komentar dan kritikan.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Kemukakan pandangan anda, beri pendapat anda, bersetujukah anda dengan, ulaskan penyataan tersebut”. Karangan jenis ini menghendaki calon memberi pendapat, ulasan,pandangan,komentar, atau penilaian sendiri terhadap sesuatu isu yang dikemukakan.Ulasan atau komentar mestilah bersifat objektif dan dapat dilihat kebenarannya dan tidak berdasarkan andaian atau prasangka. Penilaian, kritikan atau komentar mestilah disertakan dengan alasan, bukti, dan contoh yang kukuh dan dapat diterima umum.

Karangan bentuk pendapat

Karangan ini hampir sama dengan karangan jenis perbincangan. Namun, karangan jenis ini memerlukan calon memberi pendapat sendiri atau pendapat orang lain tentang sesuatu isu, kes, atau gejala yang tertentu. Pendapat yang dikemukakan perlu berupa contoh, bukti, atau alasan yang kukuh dan logik.

Pada bahagian penutup calon perlu menyataklan pendirian masing-masing terhadap tajuk karangan tersebut

Karangan  bentuk pemerian.

Umumnya karangan bentuk pemerian mempunyai persamaan dengan karangan bentuk huraian. Karangan jenis ini lebih bersifat khusus iaitu memerihalkan sesuatu isu dengan jelas berasaskan fakta yang tepat, objektif, dan kemas. Kebiasaanya karangan bentuk ini terdapat dalam soalan karangan berformat seperti ceramah atau teks ucapan.


 
 


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...