Monday, August 4, 2014

8 CARA BELAJAR YANG BAIK.


Belajar merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh para pelajar . Belajar pada umumnya dilakukan di sekolah ketika pengajaran dan pempelajaran berlangsung dan dibimbing oleh guru. Belajar yang baik juga boleh dilakukan di rumah sama ada dengan ataupun tanpa kerja rumah. Belajar yang dilakukan secara terburu-buru akibat dikejar-kejar waktu memiliki kesan yang tidak baik.

Berikut ini adalah tips dan triks yang dapat menjadi masukan berharga dalam mempersiap siagakan diri dalam menghadapi ujian ataupun peperiksaan :

1. Belajar Berkelompok

 Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan kerana kita ditemani oleh rakan dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai dan selesa. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya kita mengajak kawan yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi menjadi pandai. Dalam belajar kelompok kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum difahami oleh semua atau sebahagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru.

2. Rajin Membuat Catatan Intisari Pelajaran

Bahagian-bahagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa ke mana-mana sehingga dapat dibaca di mana pun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan alat  untuk kita meniru dalam peperiksaan kerana dapat merugikan kita sendiri.

3. Membuat Perancangan Yang Baik

Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh perancangan yang baik. Oleh kerana itu ada baiknya kita membuat rancangan belajar dan rancangan pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksima atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan mentargetkan yang  sesuatu yang terlalu tinggi, contohnya pointer 4.0  jika pada waktu ini kita masih di luar pointer 1.0 . Buat rancangan belajar yang diutamakan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadual belajar yang baik.

4. Disiplin Dalam Belajar

Apabila kita telah membuat jadual belajar , maka harus kita ikuti dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba maka jangan ditunda-tunda lagi. Teruskan aktiviti belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum selesai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadualkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah.

5. Menjadi Aktif Bertanya dan Ditanya

Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman atau orang tua. Jika kita bertanya biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman.

6. Belajar Dengan Serius dan Tekun

Ketika belajar di kelas dengar dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting kerana mungkin saja hal tersebut tidak ada dalam buku dan nanti akan keluar apabila ada peperiksaan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran maka ujilah diri sendiri dengan menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam buku latihan. Setelah selesai , periksa jawaban berpandukan cadangan jawaban. Pelajari semula soalan-soalan yang salah dijawab.

7. Hindari Belajar Berlebihan

Jika waktu peperiksaan atau ujian sudah dekat biasanya kita akan panik jika belum kita belum bersedia. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum bersedia adalah dengan belajar hingga larut malam atau membuat nota kecil untuk mudah meniru waktu peperiksaan atau ujian berlangsung. Sebaiknya ketika  tidur tepat waktu kerana jika berjaga semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesihatan diri kita sendiri.

8. Jujur Dalam Peperiksaan Atau Ujian

Hindari sikap ingin meniru ketika sedang peperiksaan atau ujian sedang berlangsung. Meniru dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutup kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan amalan meniru dalam peperiksaan atau ujian pasti akan terbongkar. Dan di saat itu guru atau pengawas peperiksaan akan mengambil tindakan dan anda akan merasa kerugian yang tidak terjangka akibat kecurangan sendiri.

Wednesday, July 9, 2014

PENULISAN ESEI PENGGAL I


                                                
Dalam peperiksaan STPM Baharu, penggal I, Penulisan esei tidak berformat merupakan soalan wajid dalam kertas 910/1 bahagian C.  Calon dikehendaki memilih satu tajuk dan menulis sebuah karangan  tidak berformat tersebut. Sebanyak 50 markah diperuntukan untuk bahagian ini. Panjang karangan  antara 600  hingga 650 patah perkataan sahaja. 

Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi bidang seperti berikut  iaitu;

·          Sukan
·          Ekonomi
·          Kesihatan
·          Pendidikan
·          Alam sekitar
·          Kemasyarakatan
·          Hal ehwal wanita
·          Sains dan teknologi
·          Seni dan kebudayaan
·          Isu kanak-kanak dan remaja
·          Isu keselamatan antara bangsa

Tajuk-tajuk yang dikemukakan adalah berkaitan dengan isu-isu lampau atau berdasarkan isu-isu semasa dan terkini yang hangat.

Tujuan penulisan karangan  dikemukakan bertujuan untuk menguji dan menilai kemampuan calon dalam perkara-perkara berikut;

·          Mengemukakan isi-isi yang releven bagi tiap-tiap soalan karangan.
·          Menghuraikan dan merumus hujah-hujah dengan matang, lancar, dan berkesan.
·          menyusun isi mengikut urutan yang sesuai
·          menyampaikan isi dalam bentuk wacana yang utuh.
·          menggunakan bahasa yang betul, persis, dan lancar.

Fokus utama pengujian  adalah untuk mengetahui kemampuan calon berdasarkan  perkara seperti berikut;

Fakta: Kemampuan calon memilih dan mengemukakan sesuatu fakta dari segi kejituan , kematangan, keintelektualan, dan kewajaran.

Gaya dan laras: Kematangan calon menggunakan ragam bahasa, retorik, kekayaan pemilihan diksi, wacana, kesantunan, istilah, dan peribahasa.

Pengolahan: Kebolehan calon menyusun dan menyampaikan  idea dalam bentuk yang bernas dan rapi.
  

Tatabahasa :Kemahiran penggunaan struktur bahasa, ejaan, tanda baca, perenggan, format, kerapian penggunaan bahasa, dan kelancaran bahasa serta aspek meknisme yang tertib.


Karangan calon dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:

·          Kerelevanan       (R)
·          Pengolahan        (P)
·          Bahasa                 (B)

A.Kerelevanan (R) :  Aspek kerelevanan ini diukur berdasarkan;

i.      Kandungan karangan

·    Pendahuluan
·    Isi sokongan
·    Kesimpulan (penutup)

ii.     Pendekatan karangan

·          Karangan tidak berformat

B.        Pengolahan (P)  :   Aspek pengolahan dinilai dari segi;

1.         Kesepaduan karangan

·          Jalinan isi dengan isi
·          Jalinan isi dengan huraian
·          Jalinan perenggan dengan perenggan
·          Jalinan ayat dengan ayat

2.        Binaaan karangan

·          Pendahuluan
·          Isi sokongan
·          Kesimpulan

C.              Bahasa  (B) : Aspek bahasa dinilai dari segi ;

1.         Diksi (pemilihan kata)

·          Kata umum
·          Istilah
·          Peribahasa

2.      Tatabahasa:

Sintaksis
·          Frasa
·          Ayat

Morfologi
·          Imbuhan
·          Kata ganda
·          Kata majmuk

Aspek Meknisme
·          Ejaan
·          Tanda baca
·          Bentuk tulisan

BENTUK SOALAN

 Karangan bentuk perbincangan

Bentuk soalan berdasarkan kata kunci “Bincangkan” dalam penyataan soalan.
Terdapat dua bentuk perbincangan.
  
1.    Perbincangan yang hanya menumpukan satu sudut sahaja, sama ada sudut pro atau kontra.

2.  Perbincangan yang menumpukan pelbagai sudut perbincangan seperti aspek baik dan buruk  pro dan kontra atau menyangkal atau menerima sesuatu isu.

Karangan hendaklah berdasarkan perbincangan yang rasional, logik, dan munasabah. Isi yang dikemukakan mestilah menyatakan kebenaran serta disokong dengan contoh, alasan, dan bukti yang tepat dan jelas. Elak supaya karangan yang dihasilkan tidak berbentuk perbahasan.

Penelitian dan pemahaman yang mendalam perlu dilakukan semasa membaca penyataan tajuk soalan perbincangan supaya kehendak sebenar tajuk dapat dikenalpasti.

Karangan bentuk huraian.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Huraikan atau jelaskan, terangkan, takrifkan apa yang anda fahami” Karangan ini memerlukan calon  memberi penjelasan atau huraian terhadap sesuatu yang belum jelas atau lengkap kepada pembaca. Oleh hal yang demikian, pemahaman dan pengetahuan calon tentang sesuatu isu yang hendak dijelaskan mestilah mendalam supaya ia dapat dihuraikan dengan mudah dan jelas.Tujuan karangan berbentuk huraian untuk menguji keluasan pengetahuan, kefahaman, dan maklumat yang ada pada calon terhadap sesuatu isu, hal, masalah, kes, situasi, dan gejala yang timbul.

Karangan berbentuk hujahan.

Karangan jenis ini biasanya menggunakan kata kunci “Bahaskan dan kemukakan pandangan anda”. Karangan ini menghendaki calon menyatakan pendapat atau pandangan yang memihak kepada satu pihak sahaja. Ia bertujuan mempengaruhi pendapat, pandangan, dan kesahihan isu yang dibahaskan, sama ada pro atau kontra, menyokong atau membangkang sesuatu pendirian yang dikemukakan itu hendaklah disertai dengan hujah,bukti, alasan, dan contoh yang logik, dan berasas.

Pada bahagian akhir/penutup karangan , calon perlu menegaskan atau mengulangi pendirian yang telah dinyatakan dalam bahagian awal karangan. Hal ini demikian kerena, bertujuan menyatakan pendirian calon dalam menjawab tajuk yang dikemukakkan.

Karangan  bentuk komentar dan kritikan.

Karangan jenis ini menggunakan kata kunci “Kemukakan pandangan anda, beri pendapat anda, bersetujukah anda dengan, ulaskan penyataan tersebut”. Karangan jenis ini menghendaki calon memberi pendapat, ulasan,pandangan,komentar, atau penilaian sendiri terhadap sesuatu isu yang dikemukakan.Ulasan atau komentar mestilah bersifat objektif dan dapat dilihat kebenarannya dan tidak berdasarkan andaian atau prasangka. Penilaian, kritikan atau komentar mestilah disertakan dengan alasan, bukti, dan contoh yang kukuh dan dapat diterima umum.

Karangan bentuk pendapat

Karangan ini hampir sama dengan karangan jenis perbincangan. Namun, karangan jenis ini memerlukan calon memberi pendapat sendiri atau pendapat orang lain tentang sesuatu isu, kes, atau gejala yang tertentu. Pendapat yang dikemukakan perlu berupa contoh, bukti, atau alasan yang kukuh dan logik.

Pada bahagian penutup calon perlu menyataklan pendirian masing-masing terhadap tajuk karangan tersebut

Karangan  bentuk pemerian.

Umumnya karangan bentuk pemerian mempunyai persamaan dengan karangan bentuk huraian. Karangan jenis ini lebih bersifat khusus iaitu memerihalkan sesuatu isu dengan jelas berasaskan fakta yang tepat, objektif, dan kemas. Kebiasaanya karangan bentuk ini terdapat dalam soalan karangan berformat seperti ceramah atau teks ucapan.


 
 


Tuesday, July 8, 2014

PENGGUNAAN LARAS AGAMA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU.1.0  Pengenalan: (contoh)

1.1  Latar belakang:

Bahasa merupakan elemen utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa tanpa bahasa, manusia tidak boleh untuk berinteraksi dan juga membentuk budaya yang mempunyai identiti sendiri. Oleh yang demikian bahasa diperlukan bagi membentuk identiti seterusnya menjadi satu unit masyarakat yang mempunyai bahasa dimana dengan bahasa ini akan terbentuk bangsa, masyarakat dan negara.

Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu kelompok manusia untuk berhubungan. Bunyi suara ini disebut bunyi bahasa. Bunyi- bunyi bahasa dilahirkan manusia dengan alat-alat pertuturannya dan digabungkan untuk membentuk kata (J. Nulawadin Mustafagani, 1991:1).

1.2  Definisi konsep:

Laras bahasa boleh diertikan sebagai gaya atau cara menggunakan sesuatu bahasa dalam suatu situasi. Laras akan sentiasa berubah berdasarkan fungsi dan keadaan. Disamping itu, setiap laras menitikberatkan pemilihan kata atau istilah dan menggunakan struktur ayat yang berlainan mengikut disiplin atau bidang tertentu.

Laras bahasa juga boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa, khutbah dan upacara. Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Contohnya Ayat aktif dan ayat pasif, ayat bias dan ayat songsang, dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Terdapat tokoh yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi, iaitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian (www.tutor.com.my).

2.0  Objektif kajian:  (contoh)

Objektif kajian ini adalah sperti berikut :

a. Mengenal pasti dan menyenaraikan kosa kata pinjaman bahasa Arab dalam laras agama

b. Mengesan dan memperlihatkan wujudnya unsur-unsur nasihat dan pemujukan dalam laras agama

3.0  Kepentingan kajian: (contoh)

Hasil kajian ini adalah untuk...

1. menambah bahan dokumentasi yang telah sedia ada dalam perpustakaan tingkatan enam

2. dijadikan panduan sebagai bahan rujukan dalam membantu menjalankan kajian yang lain, khususnya kajian yang berkaitan dengan laras bahasa agama.


4.0  Skop kajian : (contoh)

Laras bahasa agama yang dijadikan fokus dalam kajian ini ialah laras agama Islam yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1.

 5.0  Batas kajian: (contoh)

Batas kajian ini hanya tertumpu pada aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam bahagian atau bab Tayammum. Oleh hal demikian, laras bahasa agama yang dikaji dalam kajian ini tidak boleh digunakan untuk menggambarkan keseluruhan aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I tersebut.

6.0 Kaedah kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan  kaedah kajian.

6.1 Mendapatkan bahan data:

6.1.1. Kajian perpustakaan: (contoh)

Kajian perpustakaan ialah..............

6.1.2. Kajian teks : (contoh)

Buku yang dikaji dalam kajian ini ialah buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I, bab Tayammum. Bab Tayammum ini digunakan untuk mengkaji laras bahasa agama yang menggunakan kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat serta pemujukan.

6.1.3. Menyenaraikan data: (contoh)

Data dalam kajian ini ialah pelbagai jenis petikan dan contoh daripada buku tersebut yang dapat memberi gambaran tentang laras bahasa agama yang digunakan. Data ini diperolehi melalui pembacaan yang dilakukan secara berulang kali terhadap bab tayammum tersebut.

6.1.4. Menganalisis data: (contoh)

Analisis kajian ini dibuat dengan cara menyenaraikan data-data yang diperolehi dalam bentuk jadual dan diberikan maksubnya dalam bahasa melayu. Selain itu, mengumpul dan mengelompokkan unsur-unsur nasihat dan pemujukan yang diperolehi. Semua hasil kajian ini akan dibincangkan dalam dapatan kajian nanti.

7.0 Dapatan kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan dapatan kajian dengan menunjukkan senarai kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat dan pemujukan.

7.1. Senarai kosa kata pinjaman bahasa arab

Bahasa yang digunakan dalam artikel ini boleh diklasifikasikan sebagai Laras Bahasa Agama. Ini kerana bahasa yang digunakan dalam tajuk ini mengandungi istilah-istilah agama dan bahasa Arab. Dalam hal ini boleh dilihat menerusi pentakrifan Tayammum itu sendiri, dimana ianya datang dari bahasa arab. Perkataan Tayammum itu sendiri adalah berasal dari bahasa arab. Jadi dapat disimpulkan bahawa bahasa yang digunakan adalah cenderung kepada nilai keagamaan.

Selain dari itu, struktur ayat dalam artikel ini banyak diselitkan dengan petikan daripada ayat al-Quran dan Hadis. Jadi secara tidak langsung ianya mempengaruhi banyak bahasa arab digunakan dalam bahasa melayu. Contohnya perkataan “rukhsah”, dimana maksudnya jika diterjemah dalam bahasa melayu ia membawa makna keringanan atau kemudahan.

(BUAT JADUAL UNTUK MENYATAKAN SENARAI KOSA KATA PINJAMAN BAHASA ARAB)

7.2. Unsur-unsur nasihat (contoh)

Sekiranya ditinjau dengan sudut yang lebih jauh, laras bahasa yang digunakan dalam tajuk Tayammum ini, ia juga mirip kepada laras bahasa biasa dan laras bahasa Akademik. Ini adalah disebabkan penggunaan bahasa yang agak mudah difahami oleh orang biasa. Namun begitu ia juga boleh digolongkan sebagai laras bahasa Akademik, ini dapat dibuktikan melalui perkataan atau istilah yang berkemungkinan orang biasa tidak memahaminya. Contoh perkataan tersebut ialah rukhsah dan debu yang suci. Kedua-dua perkataan ini memerlukan pentakrifan atau huraian untuk memahaminya.

Dari sudut lain pula, ayat yang digunakan dalam tajuk pendidikan Islam ini menggunakan ragam bahasa berulang. Ragam bahasa berulang bermaksud perulangan sesuatu patah perkataan, frasa malahan ayat keseluruhannya. Tujuan penulis melakukan perulangan adalah hendak memperkukuhkan maksud yang hendak disampaikan dalam penulisan berkenaan (Hj Alias Hj Zaidi, 1992: 58). Pengulangan perkataan boleh dilihat melalui:

Tayammum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu dengan niat. Tayammum ialah ganti wudu’ atau mandi disebabkan keuczuran. Tayammum merupakan rukhsah untuk icbadah. Hukum Tayammum adalah wajib bagi orang yang tidak boleh menggunakan air atau ketiadaan air untuk bersolat dan tawaf.

(Nyatakan, boleh juga buat dalam bentuk jadual.)

7.3. Unsur-unsur pemujukan (nyatakan sama seperti di atas)

8.0 Rumusan kajian : (contoh)

-(pelajar mesti merumus fakta daripada dapatan kajian. Rumusan bukan penutup atau kesimpulan)

Berdasarkan kajian yang dibuat, didapati bahawa laras bahasa arab yang digunakan dalam.........mempunyai banyak kosa kata yang dipijam daipada bahasa arab. Hal ini demikian dapat dilihat kutipan jadual...Berdasarkan jumlah kosa kata  pinjaman bahasa arab tersebut dapatlah dipastikan tentang ciri-ciri laras agama. Hal-hal lain seperti unsur nasihat dan pemujukan...........Kewujudan kosa kata pinjaman bahasa arab, unsur-unsur nasihat dan unsur pemujukan secara tidak langsung menunjukkan kelainan yang ketara antara laras-laras bahasa yang terdapat dalam bahasa melayu.

9.0 Penutup (contoh)
   
 Laras bahasa agama ini merupakan suatu kelainan bahasa yang menyebabkan identiti penutur dan pemirsa dapat dikenal pasti dalam situasi tertentu. Hal ini demikian menunjukkan keunikan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai jenis kepercayaan atau agama. Sejujurnya, laras bahasa adalah sangat penting dalam mewarnai kehidupan seharian masyarakat. Semakin banyak penggunaan sesuatu laras bahasa dapat dijadikan barometer kepada kekuatan dan kemajuan sesuatu bangsa atau agama..........  

* Semua yang tercatat di sini hanyalah contoh sahaja, bukan sebuah kajian yang sebenar. JIKA ADA SEBARANG KEKURANGAN, SILA PERBAIKI. TERIMA KASIH.)

Sunday, May 25, 2014

SOALAN PENULISAN ESEI UNTUK SEMESTER I


Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 600 hingga 650 patah perkataan berdasarkan tajuk-tajuk di bawah.

1. Masalah penyeludupan barangan merupakan suatu masalah yang menggusarkan banyak pihak terutama kerajaan. Usaha yang bersungguh-sungguh telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut kerana kerajaan sedar bahawa sekiranya masalah ini berleluasa, kesan negatif akan timbul. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang dimaksudkan itu ? Bincangkan.

2. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana walaupun penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum, tetapi mereka dapat hidup aman dan harmoni berbanding dengan penduduk di negara majmuk yang lain. Pada pendapat anda, apakah faktor yang dapat mewujudkan keadaan sedemikian ?
Jelaskan.

3. Pelbagai media utama di negara ini sering melaungkan slogan agar diwujudkan masyarakat penyayang di negara kita. Bermacam jenis usaha telah dilancarkan oleh kerajaan untuk merealisasikan tujuan itu dan sambutan orang ramai agak menggalakkan. Jelaskan kepentingan mewujudkan masyarakay penyayang dan halangan yang mungkin dihadapi untuk merealisasikannya.
Kemukakan juga langkah yang sesuai untuk mewujudkan masyarakay yang dicita-citakan itu.

4. Pada hakikatnya, negara kita masih menghadapi masalah bekalan air yang mencukupi, terutamanya pada musim kemarau. Kita menghadapi masalah catuan air pada waktu tertentu, malah kadang-kadang berhadapan dengan masalah keputusan bekalan air tanpa sebarang peringatan. Berikan pendapat anda tentang punca berlakunya keadaan ini dan cadangkan langkah yang berkesan untuk menanganinya.

5. Umumnya, peniaga menggunakan pelbagai cara dan muslihat untuk melariskan barangan mereka, contohnya melalui iklan yang begitu menarik dan mempersonakan. Pengguna sering tertipu dengan taktik merekay nag begitu halus tetapi berkesan. Dalam jangka panjang hal ini akan membawa kesan buruk kepada pengguna. Kemukakan cara bagi menggelakkan pengguna daripada tertipu oleh muslihat peniaga sedemikian.

6. Pada masa ini, institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di Malaysia mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini demikian, selaras dengan dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai Hub Kecemerlangan Ilmu di rantau ini. Berikan pendapat anda tentang kebaikan dan keburukan pertumbuhan tersebut.

7. Masalah kualiti udara yang merosot di negara kita pada masa ini semakin membimbangkan. Kesihatan orang akan terjejas sekiranya masalah ini berterusan. Nyatakan pendapat anda tentang faktor yang menyebabkan masalah tersebut dan kemukakan cadangan untuk mengatasinya.

8. Kes keganasan dan penderaan rumah tangga di negara kita kini kian menjadi-jadi. Keganasan dan penderaan yang dimaksudkan bukan sahaja telah menyebabkan kecederaan kepada mangsa, malah dalam sesetengah kes yang serius telah menyebabkan kematian. Bincangkan sebab berlakunya kejadian tersebut dan kesan yang timbul daripadanya.

9."Pencapaian negara dalam bidang sukan kini dikatakan tidak begitu memuaskan dan masih banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya." Bersetujukah anda dengan pernyataan ini ? Berikan ulasan dan kemukakan juga langkah yang anda fikir perlu diambil untuk memperbaiki prstasi sukan negara.

10. Pada masa ini, bentuk pelancongan baru, iait agro dan ekopelancongan semakin diminati ramai di negara ini. Pelancongan yang dimaksudkan itu lebih bersifat mesra alam dan dikaitkan dengan sesuatu aspek atau kegiatan pertanian di kawasan yang menjadi destinasi pelancongan itu. Berikan ulasan anda tentang kecenderungan tersebut.

Thursday, February 13, 2014

ESEI BERFORMAT : UCAPAN
SOALAN :

Andaikan anda adalah seorang pegawai di Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan anda diminta untuk berucap dalam satu majlis “Hari Keluarga.” Dalam ucapan tersebut, anda ingin menekankan tentang cara-cara membentuk masyarakat penyayang dan kepentingan masyarakat penyayang dalam konteks Negara kita. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya.

Pendahuluan:

-Nyatakan konsep masyarakat penyayang.

+  terbentuk apabila sesebuah kelompok masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni antara satu sama lain...contohnya; kerjasama, semangat toleransi, hormat-menghormati dll.

Isi:

-Cara memupuk masyarakat penyayang:

 1. Kesedaran orang ramai tentang pentingnya mewujudkan keluarga bahagia kerana ini merupakan asas kepada pewujudan masyarakat penyayang.

2. Menggalakkan s/ada institusi-institusi kerajaan atau swasta mengadakan acara-acara yang menjurus ke majlis bersifat kekeluargaan cth. Hari keluarga.

3. Penyuburan semula amalan-amalan gotong-royong, rukun tetangga-bandar dan kampong.

4. Mengadakan kegiatan spt.:kunjungan ke rumah orang tua, orang cacat , anak yatim.

                                                     -tubuh tabung untuk bantu mereka yg. Ditimpa bencana dll.

                                                     -membantu golongan miskin/gelandangan.

-Kepentingan masyarakat penyayang:

5. Dpt. Mewujudkan suasana hidup yang aman dan harmoni, bebas drp. Prasangka buruk, dengki, khianat dan fitnah dlm. Konteks masyarakat majmuk di Negara kita.

6. Membentuk generasi yang bermaruah. Menjadi tarikan pelancung / menaikkan imej Negara.

Penutup:

- Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.

-Masyarakat penyayang perlu dijalin bagi menjamin kestabilan social.

-Bagi memenuhi hasrat Negara spt. yg. Terkandung dlm. Cabaran wawasan 2020.

Monday, January 13, 2014

KONSEP ASAS MORFOLOGI.

MORFOLOGI.


 Untuk memahami morfologi secara komprehensif, pelajar disarankan terlebih dahulu menguasai konsep-konsep  asas morfologi. Berikut beberapa konsep asas berkaitan dengan morfologi.

1. Definisi morfologi : (Bidang bahasa yang mengkaji tentang struktur kata, binaan kata, golongan   kata, dan bentuk kata)
   
   a. Konsep morfem - unit tatabahasa terkecil yang menjalankan tugas nahu.

   b. Jenis morfem  -  morfem bebas (boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna yang lengkap.
                               -  morfem terikat (tidak dapat berdiri sendiri dan wujud memerlukan morfem
                                  bebas ataupun akar kata.

   c. Konsep Alomorf - ialah varian morfem dan setiap morfem mempunyai alomorf. Alomorf ada 2
                                     jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas.

   d. Konsep morfofonem - Ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan kepada bentuk
                                            dasar. Ada 2 ciri morfofonem iaitu yang boleh berubah (N) atau tidak
                                            berubah (R).
   e. Konsep kata - Unit ujaran bebas dan mengandungi makna. Perkataan terdiri daripada
                              morfem atau gabungan morfem.

   f. Perbezaan antara morfem dan perkataan - Perkataan ialah bentuk bebas yang bermakna dan
                                                                         dapat berdiri sendiri tetapi ada yang bebas dan terikat.
                                                              
                                                                       - Semua perkataan terdiri daripada morfem tetapi
                                                                         tidak semua morfem ialah perkataan.

2.  Bentuk Kata :

    a. Kata Tunggal -  kata yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan atau 
                                  penggandaan.
    b. Kata Terbitan - bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan (awalan, akhiran,
                                  apitan dan sisipan).
    c. Kata Majmuk - perkataan yang terbentuk hasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar dan
                                  dan dieja terpisah (kata majmuk bebas, kata majmuk istillah khusus, kata
                                  majmuk kiasan).
    d. Kata Ganda -    kata yang mengalami pengulangan kata dasar, baik secara menyeluruh ataupun
                                  sebahagian sahaja (kata ganda seluruh, kata ganda separa dan kata ganda beren-
                                  tak).

3. Golongan  Kata :

    a.  Kata Nama (KN) -  KN am iaitu merujuk kepada benda, orang atau konsep yang umum.
                                      -  KN khas merujuk kepada sesuatu yang khusus.
                                      -  KGN ialah kata yang menjadi pengganti kepada KN am dan KN khas.
    b. Kata Kerja (KK)   -  menunjukkan sesuatu perbuatan dan menjadi unsur inti dalam binaan
                                         frasa kerja (FK).
                                      -  KK ada 2 jenis iaitu :
                                         1.  KK Transitif (KKT)  -  KKT aktif  (menerima awalan meN- dengan
                                                                                    atau tanpa akhiran -I dan -kan. Objek selepas
                                                                                    KK boleh digugurkan seandainya KK tersebut
                                                                                    berfungsi sebagai kata adjektif (KA).

                                                                                 -  KKT pasif ( menerima awalan di- dengan atau
                                                                                    tanpa akhiran -I dan -kan. KK yang berimbuhan
                                                                                    ke-...-an, beR- dan teR-.
                             
                                          2.  KKT Transitif          -  tidak memerlukan objek / penyambut selepas
                                                                                   KK dan jenis ini tidak boleh dipasifkan.
                                                                            
                                                                                -  Ada 2 jenis KKTT iaitu KKTT tanpa pelengkap
                                                                                   dan KKTT dengan pelengkap. (pelengkap bukan
                                                                                    objek tetapi berfungsi melengkapkan maksud).

      c.  Kata Adjektif  (KA) -  menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama. KA boleh diikuti atau
                                                didahului dengan kata bantu (KB) seperti paling, amat, agak, sungguh,
                                                sekali, nian dan benar.

                                            -  Jenis KA : sifat/keadaan, warna, cara, jarak, waktu, bentuk, ukuran,
                                                                  perasaan dan pancaindera.
                                            - KA terdiri drp. 4 bentuk iaitu : KA tunggal, KA terbitan, KA majmuk
                                                                                                 dan KA ganda.
                                            - KA dalam bentuk Perbandingan : Darjah biasa, darjah perbandingan,
                                                                                                     darjah penghabisan.

       d. Kata Tugas (KT)    -  terdapat 4 kelompok KT iaitu :
                                             
                                               1. Kata Penyambung Ayat -terdiri dari 2 jenis Kata Hubung (KH) iaitu:
                                                                                            a) KH gabungan
                                                                                            b) KH pancangan -keterangan
                                                                                                                          -komplemen
                                                                                                                          -relative
                                            
                                              2.  Kata Praklausa  -  Kata yang hadir di hadapan klausa. Antaranya:
                                                                                a) Kata Seru
                                                                                b) Kata Tanya
                                                                                c) Kata Perintah
                                                                                d) Kata Pembenar
                                                                                e) Kata Pangkal Ayat.

                                               3.  Kata Prafrasa   -  Kata yang terletak di hadapan FN, FK dan FA.
                                                                                Antara kata prafrasa ialah:
                  
                                                                                a) Kata Bantu (KB aspek dan KB ragam)
                                                                                b) Kata Penegas (-kah,-lah, juga, pun hanya etc.)
                                                                                c) Kata Penguat ( hadapan, belakang, bebas)
                                                                                d) Kata Nafi (tidak dan bukan)
                                                                                e) Kata pemeri ( ialah dan adalah)
                                                                                f) Kata Arah (hadir sebelum FN atau KSN untuk
                                                                                    menunjukkan hala.
                                                                                g) Kata Bilangan (menjadi penerang jumlah kepada
                                                                                     FN. Ada kata bilangan tentu, kb tak tentu,
                                                                                     kb himpunan, kb pecahan dan kb pisahan).
                                                                                h) Kata Sendi Nama (KSN) - kata yang hadir
                                                                                     di hadapan FN atau KN.
                                                                                I) Kata Adverba - perkataan yang yang menerang-
                                                                                    kan kata kerja, kata adjektif,  kata nama, dan
                                                                                    frasa nama dari segi cara, masa dan tempat.
                                                                                    Contoh nya selalu, sentiasa, esok dan seringkali.

                                                  4. Kata Pascakata - Hadir selepas perkataan. Bentuk tersebut ialah
                                                                                  -nya berfungsi sebagai :
                                                                                  a) Kata Penekan dan
                                                                                  b) Kata Pembenda

4.  Proses Pembentukan Kata :
   
     - Proses ini melibatkan  :
      a) Pengimbuhan-  Proses merangkaikan imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan pada kata
                                  dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya.
                               
                               - Imbuhan Kata Nama  :

                                  a)  Awalan KN : peN-, pe-, peR-, ke- dan juru-. 
                                  b) Akhiran KN : -an
                                  c) Apitan KN   :  peN-...-an, pe-...-an, peR-...-an, dan ke-...-an.
                                  d) Sisipan KN  : -el-, -er-, dan -em- .
                     
                               - Imbuhan Kata Kerja  :

                                 a) Awalan KK  : meN- , beR- , teR- , di- , memper- , dan  diper-
                                 b) Akhiran KK : -kan ,  dan -i.
                                 c) Apitan KK   : meN-...-kan, beR-...-an, di-...-kan, meN-...-i, di-...-i,
                                                            mempeR-...-kan, mempeR-...-i, ke-...-an, dipeR-...-kan
                                                            dan dipeR-...-i.
                                 d) Sisipan KK   : -el- , -er-, dan -em.

                               - Imbuhan Kata Adjektif  :
               
                                  a) Awalan KA    :  ter-   dan   se-
                                  b) Apitan   KA   :  ke-...-an
                                  c) Sisipan  KA   :  -el- , -er- , -em- , -in-

       b) Pemajmukan  -  Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu
                                      benda kata yang membawa maksud tertentu yang berbeza daripada maksud
                                      asal.
                                  -  Kata majmuk dieja berpisah kecuali kata majmuk yang telah mantap.

      c) Penggandaan   - Proses pengulangan kata dasar sama ada sepenuhnya atau sebahagian
                                     (separa).
                                  - Terdapat 3 bentuk kata ganda iaitu :
                                   
                                     + Penggandaan penuh - menggandakan seluruh kata dasar / kata terbitan

                                     + Penggandaan separa / sebahagian - menggandakan separa drp. k/dasar.

                                     + Penggandaan berentak - menggandakan kata dasar mengikut rentak
                                        bunyi kata dasar berkenaan. Terdapat 3 jenis kata ganda berentak, iaitu:
                                        -pengulangan vocal, pengulangan konsonan dan pengulangan bebas.

4. Proses Pengakroniman :

     - Tergolong dalam kata tunggal. Kata akronim ialah kata singkatan yang di-
        cantum daripada serangkai kata. Ada 3 cara menulis akronim:
                    
                                 a) Ditulis dengan mencantumkan huruf-huruf awal kata
                                     dan ditulis dengan huruf besar (USM, LUTH)
                
                                 b) Gabungan suku kata awal atau huruf awal dan sesedap
                                     sebutan (cerpen, Proton, Sukma).
    
                                 c) Gabungan bahagian awal kata pertama dengan
                                     bahagian lain kata yang menyusulinya (jantina,
                                      jentolak).                                     

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...