Wednesday, August 19, 2015

CONTOH SOALAN ESEI SEMESTER 1, TAHUN 2015.*   Dalam peperiksaan STPM sebenar, 3 soalan akan dikemukakan dan calon hanya diminta memilih   hanya 1 (satu) soalan sahaja.

* Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 50 markah.

Panjang esei hendaklah antara 600 - 650 patah perkataan. Esei yang kurang daripada 600 patah perkataan, markah akan dipotong. Manakala bagi esei yang melebihi 650 patah perkataan, bahagian yang  lebih tersebut tidak akan diperiksa.

Masa yang syorkan untuk menjawab soalan esei ini ialah antara 60 minit ke 80 minit.

* Esei yang berpotensi untuk mendapat markah yang tinggi perlu memenuhi sifat sebuah wacana yang utuh, iaitu mempunyai pendahuluan, isi, dan penutup yang baik dan memperlihatkan ciri-ciri koheren dan kohesi yang mantap.

Jumlah perenggan  sebaik-baiknya dalam setiap esei ialah 7 perenggan, iaitu satu pendahuluan, 5 isi dan satu perenggan penutup. Setiap perenggan mengandungi antara 70 - 100 patah perkataan.

* Pemerengganan esei yang dibuat tidak seimbang akan juga memberi kesan kepada pemarkahan. Hal ini demikian kerana calon didapati gagal untuk menghasilkan sebuah penulisan yang dirancang dengan kemas.

____________________________________________________________________________

CONTOH SOALAN:

1.      Di samping membangunkan negara  dari aspek material, kerajaan juga perlu melaksanakan program modal insan, iaitu satu program yang bermatlamat untuk membentuk warganegara yang berkualiti. Pada pendapat anda, apakah kepentingan ki melaksanakan program tersebut dan kemukakan cadangan tentang cara modal insan dapat dipertingkatkan.

2.      Sejak kebelakangan ini, kita menyaksikan bahawa masyarakat kita kerap berasa bimbang dengan masalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sesuatu virus. Penularan virus tersebut jika tidak diatasi secara berkesan boleh menyebabkan kematian. Berikan cadangan anda tentang cara mengawal penularan penyakit tersebut.

3.      Pencapaian negara dalam bidang sukan kini dikatakan tidak begitu memuaskan dan masih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk meningkatkannya. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut dan cadangkan langkah-langkah yang anda fikir perlu untuk memperbaiki mutu sukan negara.

4.      Di negara kita kini, terutamanya di bandar besar, kebanyakan pemaju perumahan begitu berminat untuk membina rumah kediaman bertingkat-tingkat, seperti rumah pangsa, pangsapuri, dan kondominium. Pada pendapat anda, apakah kebaikan dan keburukan pembinaan dan penyediaan rumah kediaman sedemikian. Bincangkan.

5.      Masalah kualiti udara yang semakin merosot di negara kita pada masa ini semakin membimbangkan.  Kesihatan orang ramai akan terjejas sekiranya masalah ini berterusan. Nyatakan pendapat anda tentang faktor yang menyebabkan masalah tesebut dan kemukan cara mengatasinya.

6.      Pada hakikatnya, Malaysia masih menghadapi masalah bekalan air bersih yang mencukupi, terutamanya pada musim kemarau. Kita masih menghadapi masalah catuan air pada waktu tertentu,  kadang-kadang berhadapan dengan masalah keputusan bekalan air tanpa sebarang notis. Pada pendapat anda, apakah punca berlakunya keadaan ini dan cadangkan langkah yang berkesan untuk menanganinya.

7.      Sejak kebelakangan ini, krisis bekalan air bersih semakin mendapat perhatian umum. Banyak pihak yang berpendapat bahawa fenomena ini bukan sahaja disebabkan oleh perubahan iklim semata-mata, bahkan dikatakan berpunca daripada kecuaian manusia. Pada pendapat anda, apakah punca krisis ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
 
...BERSAMBUNG...

Monday, August 17, 2015

PERATURAN PEMBENTANGAN PENULISAN ILMIAH.

Cara Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah Sem. 3:

(a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh setiap ahli mengikut bahagian masing-masing.

(b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5 hingga 10 minit. Bagi setiap kumpulan, masa untuk sesi soal jawab pula diperuntukkan selama 5 hingga 10 minit

(c) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab.

(d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku

(e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti power point. LCD, OHP, kertas mahjong. atau Iain-Iain untuk memaparkan isi penting sahaja.

(0 Calon tidak dibenarkan membaea keseluruhan teks daripada hasil kajian

(g) Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan.

Saturday, August 8, 2015

CONTOH PENULISAN ESEI TAK BERFORMAT 2015Soalan Esei Tidak Berformat:


Kes pengabaian warga tua di negara kita semakin meningkat dari setahun ke setahun. Masalah ini tidak harus dibiarkan berlaku.
Bincangkan kesan-kesan pengabaian warga tua.

Pendahuluan:


 Warga tua ialah golongan yang berumur 60 ke atas.  Mereka ini merupakan               -Definisi konsep
 golongan yang sering diabaikan kerana dianggap sebagai golongan 
yang tidak lagi memberi sumbangan kepada negara. Kebanyakan warga tua
 telah bersara. Mereka lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripada                
 orang muda. Golongan tersebut memerlukan perhatian dan kasih sayang
 yang secukupnya kerana mereka selalu sakit dan kurang keupayaan dari 
segi tenaga. Kini, didapati bahawa ramai orang tua sering diabaikan 
oleh ahli keluarga mereka kerana kesibukan dalam pekerjaan. Terdapat
 segolongan warga tua yang tidak diberi penjagaan yang rapi dan ada pula
 yang dihantar ke rumah orang tua. Pengabaian sebegini akan membawa                    -Jawapan 
kepada beberapa kesan negatif.                                                                                        kepada soalan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isi Pertama: (Isi--kenapa?...bagaimana ?...siapa ? tegaskan )

      Warga tua yang diabaikan akan berasa sedih dan tersinggung.    -(isi 1)

Mereka akan berasa sedih apabila tiada orang yang                           -(kenapa ?)
mengambil berat tentang kebajikan mereka. Golongan                       -(huraian
warga tua sememangnya akan ingat dengan jelas                                 tentang 
bagaimana mereka pernah bergaul dan menghabiskan                          soalan 
masa melalui pelbagai cara dengan orang yang tersayang.                    bagaimana?)
Setelah mereka menjadi tua dan memerlukan banyak 
penjagaan yang rapi, seperti dari seqi kesihatan, kebersihan, 
keterampilan dan pemakanan harian, kebanyakan daripada                           
mereka akan diabaikan. Hal ini demikian kerana ahli keluarga 
mereka sibuk mencari wang setiap hari. Oleh itu, warga tua                -(penegasan
akan berasa kecewa dan tersinggung apabila mereka                           pada isi
tidak menerima seberapa tumpuan atau kasih sayang yang                  yang dihurai)
diharapkan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Isi kedua: 


Pengabaian warga tua juga turut menambahkan beban negara.                     - (Isi 2)
                     
Banyak rumah penjagaan dan rumah orang tua akan dibina
kerana kebanyakan anak-anak bertindak untuk menghantar ibu bapa                    -(kenapa?)
mereka yang sudah tua ke situ. Pada  persepsi mereka ibu bapa 
 akan memperoleh penjagaan yang rapi di rumah orang-orang                              -(bagaimana ?)
tua. Keadaan ini akan meningkatkan kos kerana kerajaan terpaksa 
membina lebih banyak pusat jagaan warga tua. Bilangan pekerja di rumah
 warga tua juga  terpaksa ditambah. Seterusnya, kos untuk makan 
dan minum warga tua yang tinggal di situ pun turut meningkat. Akhirnya,                -(penegasan
jika tindakan menghantar ibu bapa yang sudah tua ke rumah orang-orang                 pada isi)
tua ini menjadi suatu kelaziman, masalah ini memang membebankan neqara.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isi ketiga

         Selanjutnya, fenomena pengabaian warga tua                       -(Isi 3)
memberikan gambaran bahawa institusi
           kekeluargaan di negara kita semakin rapuh.

Umumnya, kanak-kanak selalu menjadikan
orang  dewasa sebagai suri teladan. Mereka suka
mempelajari tingkah laku orang dewasa,                                        -(kenapa ?)
terutamanya ibu bapa mereka. Oleh itu, apabila ibu
bapa gagal untuk menunjukkan teladan yang baik,
seperti mengabaikan warga tua dalam keluarga
sediri, anak mereka juga akan bertindak sedemikian                      - (Bagaimana ?)
setelah mereka dewasa nanti. Hal ini demikian
kerana mereka meneladani setiap perbuatan yang
dilakukan oleh ibu bapa mereka. Oleh itu, institusi                          - (Penegasan
kekeluargaan di negara kita akan terus dibebani                               pada isi)
           dengan isu ini sampai bila-bila.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isi keempat          Selain itu, ahli keluarga yang mengabaikan                       -(isi 4)
warga tua akan dipandang sinis atau serong
oleh masyarakat.

Ibu bapa kita telah bersusah payah
mengasuh dan memberikan keperluan kepada kita
dari kita kecil sehingga kita dewasa. Oleh itu, generasi 
muda sepatutnya menjaga ibu bapa mereka sebagai                    -(kenapa ?)
balasannya. Seoang anak yang tahu mengenang jasa                  -(bagaimana ?)
pasti akan menjaga orang tua mereka secara ikhlas 
dengan sentiasa mengambil berat terhadap kesihatan 
dan keperluan mereka. Oleh itu, masyarakat mudah 
memandang serong terhadap perbuatan anak-anak 
yang tergamak mengabaikan orang tua mereka sendiri. 
Akibatnya, masyarakat sanggup meminggirkan                               -(penegasan
golongan yang mengabaikan warga tua dalam keluarga                   terhadap
mereka sendiri kerana mereka merupakan golongan yang                isi)
tidak bertanggungjawab dan tidak mengenang budi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isi kelima


        Bagi kesan pada jangka panjang pula fenomena                                -(isi 5)
ini boleh menggugat kesejahteraan dan kestabilan
dalam masyarakat. 

Secara tidak langsung, mewujudkan kepincangan dalam
 masyarakat dan juga menjejaskan pembangunan serta
 kemajuan ekonomi mahupun sosial negara. Tindakan
 mengabaikan ibu bapa yang sudah tua dan tidak berdaya 
mengambarkan betapa rapuhnya iman dan nilai-nilai moral
dalam kalangan masyarakat kita. Situasi ini turut
membuktikan bahawa kita semakin jauh daripada kehidupan
yang berpaksikan kepada keagamaan. Kita sudah tidak tahu
membezakan baik dan buruk perbuatan yang dilakukan. 
Kita juga sudah tidak perduli tentang dosa dan pahala atas 
setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Penutup


Kesimpulannya, dalam keghairahan mengejar 
kemajuan material, terdapat segolongan masyarakat kita,
iaitu  warga tua yang terabai dan memerlukan perhatian               -(penyataan penulis)
dan kasih sayang masyarakat. Layanlah kehendak dan 
kerenah mereka, asalkan hidup mereka bahagia dan gembira. 
Kita haruslah bersabar, cekal, dan tabah semasa melayani            - (cadangan penulis)
ragam golongan warga emas yang kadangkala bersifat terlalu asing 
buat kita, anak-anak remaja yang sedang meningkat 
dewasa dan berkerjaya. Sesungguhnya, golongan inilah 
yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Merekalah 
yang telah bersungguh-sungguh mengasuh, mendidik 
dan membesarkan kita sehingga kita meningkat dewasa 
dan berjaya dalam dunia pelajaran dan kerjaya. Jasa
bakti mereka seharusnya kita sanjung dan hargai selagi                   -(harapan penulis)
hayat dikandung badan.


_________________________________________________________
Soalan Ramalan tahun 2018:


Kita menggalakkan kemasukan pelajar asing untuk mengikuti pengajian di negara ini,     khususnya di institusi pengajian tinggi. Hakikatnya, kedatangan mereka banyak 
membawa kesan baik kepada masyarakat dan negara. Bincangkankan kesan baik yang dimaksudkan itu.

#Diedit dari whatsaap BM.

Tuesday, August 4, 2015

SAMBUTAN HARI RAYA SMK AYER LANAS 2015.

Tenaga pengajar SMKAL
Pengetua menyambut tetamu yang tiba
Gadis sunti Pra U Lanas
Sibuk...
Menyediakan air minuman untuk pelajar
Siap menerima tetamu
Sila masuk ke dewan besar...
Ceria menyambut raya...

Siap...
Jangan bicara apa-apa...
Sila makan...
Kasi licin...
Tungguuuuu...
Posingggg la dulu...

SEKITAR AKTIVITI BILIK ABAD 21 PRA U LANAS.

Pelajar-pelajar Pra U Lanas sedang menyiap projek Kerja Kursus semester III sesi pengajaran 2014/2015.
Wednesday, May 13, 2015

SOALAN LATIHAN PENGGAL II

AYAT MAJMUK

1. Berasarkan pemerhatian dan pengalaman saya ketika berada di luar negara, saya ingin menceritakannya. Saya akan memberikan gambaran tentang pengalaman saya sendiri dengan ungkapan dan kata-kata yang sesuai. Manalah tahu kalau-kalau hasil tulisan saya nanti mampu menarik pelajar-pelajar.

(a) Apakah jenis ayat majmuk yang terdapat dalam petikan di atas ? Tuliskan ayat tersebut.
(b) Apakah jenis cantuman klausa bagi ayat majmuk campuran dalam petikan di atas ?

2.
         Ayat P  :  Ibu mengingatkan kami bahawa kami perlu pulang awal.
          Ayat Q :  Kami tidak mengetahui lelaki itu berasal dari mana.
          Ayat R :  Bapa menekuni membaca al-Quran setiap malam.

Apakah jenis ayat majmuk komplemen bagi ayat-ayat di atas?

3. Bina ayat majmuk daripada ayat yang diberikan dengan memancangkan klausa (ii) ke dalam klausa   (i) untuk membentuk ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplemen dan ayat majmuk keterangan.

a. (i) Adik memakai baju.
     (ij) Baju itu berwarna merah.

Ayat majmuk relatif:..................................................................

b- (i) Saya membaca buku itu.
     (ii) Ahmad membeli buku itu.

Ayat majmuk relatif:.................................................................

c.  (i) Cikgu mengingatkan kami.
     (ii) Latihan itu perlu disiapkan segera.

Ayat majmuk komplemen:................................................

d. (i) Bapa tidak akan pergi ke rumah kenduri.
     (ii) Adik masih sakit.

Ayat majmuk keterangan:.........................................................

e. (i) Kita perlu berhati-hati.
    (ii) Kita mengatasi masalah itu.

Ayat majmuk keterangan:.........................................................

4 Cantumkan ayat-ayat yang berikut supaya menjadi dua ayat majmuk.


Wujudnya industri berat di Malaysia memberikan faedah. Faedah itu besar kepada penduduk negara kita. Faedah itu dari segi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu banyak. Tumbuhnya pelbagai industri sampingan. Industri sampingan berkaitan dengan sesuatu projek industri berat. Industri sampingan akan menjana pendapatan negara.

Sunday, May 10, 2015

SOALAN STRUKTUR BAHASA MELAYU SEMESTER II.


Soalan Struktur

              I                                     II
            wang                           di atas meja tulis
            sungai                          yang terpanjang di dunia
            senjata                         gencatan senjata terbaru
            sajak                            sebuah sajak karya agung

 1. a) Apakah binaan bagi I dan II? 
      b) Di manakah kedudukan I dan II dalam tatatingkat tatabahasa? 
      c) Jelaskan ciri-ciri binaan dalam senarai II itu. 

                                        I    kereta   berkereta
                                       II    baju  >  berbaju
                                       III   kilat >  berkilat
                                       IV   kemas   >  berkemas

2.  (a) Nyatakan fungsi imbuhan "ber..." dalam contoh perkataan di atas. 
     (b) Apakah maksud imbuhan tersebut dalam perkataan itu?  
     (c) Apakah golongan kata bagi kata dasar perkataan III dan IV? 

                                     I  - "-nya"  sebagai pembenda
                                    II  - "-nya" sebagai penekan
                                    III - "-nya"  sebagai pemunya

3. (a) Buat ayat yang mengandungi perkataan yang menggunakan partikel
           "-nya" dengan maksud seperti di atas.
      (b) Selain "-nya", berikan satu contoh  partikel lain yang terdapat dalam bahasa
            Melayu. 

                                    peN + proses + an
                                    peN + taksir + an
                                    peN + tauliah + an

4 (a) Apakah perkataan yang terhasil daripada proses di atas?
    (b) Apakah alomorf yang hadir dalam proses  tersebut? 
   (c) Jika perkataan yang bermula dengan bunyi di atas , iaitu /t/ dan /p/ itu
    merupakan perkataan asli bahasa Melayu, apakah alomorf yang terhasil
    daripada proses tersebut? 

                                    I - Ayat tanya terbuka
                                  II - Ayat tanya tertutup

5.Buat dua ayat yang berbeza kata tanyanya untuk setiap  jenis ayat tanya I dan II


Ayat I
Ayat II
Ayat III
Usah berdegil
Jemput masuk dahulu!
Tolong jaga dengan baik!
Jangan berdendam
Anda sekalian, ambillah tempat masing-masing!
Semoga Allah memakbulkan doa.

3   6.  Namakan jenis ayat dalam ruang I, II dan III. 

                   I  -     Saya bela kucing itu baik-baik.
                  II  -   Jiwa mereka disaluti semangat kenegaraan.

7.  Huraikan persamaan dan perbezaan ayat di atas.

                   I - Sewaktu saya kecil, di kampung itu kami menetap.

8.  Jelaskan binaan ayat di atas. 


Soalan 
Baca petikan di bawah ini, kenal pasti kesalahan bahasa yang terkandung di dalamnya, jelaskan sebab kesalahan dan buatkan pembetulannya.

Sejak  sedekad yang lalu harga logam merah atau emas telah meningkat dengan amat ketara. Berbanding dengan harganya pada sekitar tahun 1980an, kini harga logam tersebut naik berlipat ganda, iaitu mencecah harga melebih RM145 bagi satu gram.  Bagi  yang telah membeli emas dengan banyak, kini mampu meraih keuntungan yang lumayan. Dalam kata lain, membeli emas merupakan satu jenis pelaburan yang boleh menjamin keuntungan, terutamanya untuk jangka panjang. Kerana itulah sesetengah orang mengatakan bahawa wanita  gemar membeli barang kemas sebenarnya merupakan wanita yang suka melabur.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cadangan Jawaban:
1. a) I ialah kata. II ialah frasa
   b) "kata" menduduki hieraki paling bawah atau paling rendah dalam
        tatatingkat tatabahasa, manakala "frasa" pula, pada tatatingkat selepas kata.
    c) Binaan dalam senarai II terdiri daripada serangkai perkataan yang
        berfungsi sebagai satu satuan dalam ayat, boleh berfungsi sebagai subjek atau predikat. Binaan           itu sendiri tidak mempunyai subjek atau predikat.

2. (a) Imbuhan "ber..." berfungsi mengubah golongan kata.
    (b) I - membawa maksud memakai atau menggunakan
     II - membawa maksud memakai
    III - membawa maksud mengeluarkan atau mempunyai
    IV -  membawa maksud melakukan sesuatu perbuatan
    (c) III   ialah kata nama.   IV  ialah kata adjektif
                                    
3. (a) I -  Perginya dengan membawa hati yang duka  II - Sememangnya saya
    tidak berminat dengan usul itu.  III - Dia membawa ibunya bersiar-siar.
    (b) Partikel yang lain ialah "-tah", "-kah" dan "pun" 
                      
4. (a) Pemprosesan, pentaksiran dan pentauliahan.
    (b) Alomorf yang akan hadir ialah  {pem-} dan {pen-}
    (c) Alomorf yang hadir ialah {pem-} dan {pen-} tetapi huruf awal perkataan
    yang menerima imbuhan itu akan gugur, misalnya "pe+pahat" menjadi
    "pemahat" dan "pe+tari" menjadi "penari"

5.
Contoh ayat tanya terbuka :
Siapakah bapa kamu?
Apakah yang kamu bawa itu?
Contoh ayat tanya tertutup :
Diakah yang kamu cari?
Bukankah itu buku kamu?

  6.              I -  ialah ayat larangan
                  II-  ialah ayat silaan
                 III- ialah ayat permintaan
 
 7.               Persamaannya ialah kedua-dua ayat itu ialah ayat pasif yang mengutamakan objek. Kedua-        duanya juga terkategori sebagai ayat terbitan. Perbezaannya ialah ayat I merupakan ayat pasif          kata ganti diri pertama yang mengalami penyongsangan. Ayat asalnya ialah “Kucing itu saya bela   baik-baik’. Ayat itu kemudian disongsangkan dengan mengedepankan pelakunya, iaitu “saya”.  

  Ayat II pula ialah ayat pasif kata ganti diri ketiga, mengikut susunan “Objek + KK pasif + Subjek”  dengan kata sendi “oleh” digugurkan.

8.      Ayat itu ialah ayat songsang. Ayat susunan biasanya ialah “Kami menetap di kampung itu semasa sa ya kecil.” Ayat ini mengalami penyongsangan dengan pendepanan unsur keterangan predikat.

Soalan 39
Bil
Kesalahan
Sebab kesalahan
Pembetulan
1
1980an
Salah ejaan. Jika angka diikuti oleh huruf, maka tanda sempang perlu digunakan untuk menghubungkan kedua-duanya
1980-an
2
Bagi yang telah membeli emas dengan banyak kini mampu meraih…
Ayat tergantung kerana tiada subjek yang jelas.
Bagi yang telah membeli emas dengan banyak, mereka mampu meraih…
3
Dalam kata lain…
Salah penggunaan kata sendi nama. Penggunaan kata sendi nama “dalam” pada frasa itu menunjukkan pengaruh bahasa Inggeris. Untuk menunjukkan “cara”, kata sendi “dengan” lebih sesuai digunakan.
Dengan kata/perkataan lain…
4
…bahawa wanita gemar membeli….
Tidak menggunakan kata relatif untuk menunjukkan subjek menerima penerang klausa relatif.
…bahawa wanita yang gemar…LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...