Thursday, February 13, 2014

ESEI BERFORMAT : UCAPAN
SOALAN :

Andaikan anda adalah seorang pegawai di Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan anda diminta untuk berucap dalam satu majlis “Hari Keluarga.” Dalam ucapan tersebut, anda ingin menekankan tentang cara-cara membentuk masyarakat penyayang dan kepentingan masyarakat penyayang dalam konteks Negara kita. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya.

Pendahuluan:

-Nyatakan konsep masyarakat penyayang.

+  terbentuk apabila sesebuah kelompok masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni antara satu sama lain...contohnya; kerjasama, semangat toleransi, hormat-menghormati dll.

Isi:

-Cara memupuk masyarakat penyayang:

 1. Kesedaran orang ramai tentang pentingnya mewujudkan keluarga bahagia kerana ini merupakan asas kepada pewujudan masyarakat penyayang.

2. Menggalakkan s/ada institusi-institusi kerajaan atau swasta mengadakan acara-acara yang menjurus ke majlis bersifat kekeluargaan cth. Hari keluarga.

3. Penyuburan semula amalan-amalan gotong-royong, rukun tetangga-bandar dan kampong.

4. Mengadakan kegiatan spt.:kunjungan ke rumah orang tua, orang cacat , anak yatim.

                                                     -tubuh tabung untuk bantu mereka yg. Ditimpa bencana dll.

                                                     -membantu golongan miskin/gelandangan.

-Kepentingan masyarakat penyayang:

5. Dpt. Mewujudkan suasana hidup yang aman dan harmoni, bebas drp. Prasangka buruk, dengki, khianat dan fitnah dlm. Konteks masyarakat majmuk di Negara kita.

6. Membentuk generasi yang bermaruah. Menjadi tarikan pelancung / menaikkan imej Negara.

Penutup:

- Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.

-Masyarakat penyayang perlu dijalin bagi menjamin kestabilan social.

-Bagi memenuhi hasrat Negara spt. yg. Terkandung dlm. Cabaran wawasan 2020.

Monday, January 13, 2014

KONSEP ASAS MORFOLOGI.

MORFOLOGI.


 Untuk memahami morfologi secara komprehensif, pelajar disarankan terlebih dahulu menguasai konsep-konsep  asas morfologi. Berikut beberapa konsep asas berkaitan dengan morfologi.

1. Definisi morfologi : (Bidang bahasa yang mengkaji tentang struktur kata, binaan kata, golongan   kata, dan bentuk kata)
   
   a. Konsep morfem - unit tatabahasa terkecil yang menjalankan tugas nahu.

   b. Jenis morfem  -  morfem bebas (boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna yang lengkap.
                               -  morfem terikat (tidak dapat berdiri sendiri dan wujud memerlukan morfem
                                  bebas ataupun akar kata.

   c. Konsep Alomorf - ialah varian morfem dan setiap morfem mempunyai alomorf. Alomorf ada 2
                                     jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas.

   d. Konsep morfofonem - Ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan kepada bentuk
                                            dasar. Ada 2 ciri morfofonem iaitu yang boleh berubah (N) atau tidak
                                            berubah (R).
   e. Konsep kata - Unit ujaran bebas dan mengandungi makna. Perkataan terdiri daripada
                              morfem atau gabungan morfem.

   f. Perbezaan antara morfem dan perkataan - Perkataan ialah bentuk bebas yang bermakna dan
                                                                         dapat berdiri sendiri tetapi ada yang bebas dan terikat.
                                                              
                                                                       - Semua perkataan terdiri daripada morfem tetapi
                                                                         tidak semua morfem ialah perkataan.

2.  Bentuk Kata :

    a. Kata Tunggal -  kata yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan atau 
                                  penggandaan.
    b. Kata Terbitan - bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan (awalan, akhiran,
                                  apitan dan sisipan).
    c. Kata Majmuk - perkataan yang terbentuk hasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar dan
                                  dan dieja terpisah (kata majmuk bebas, kata majmuk istillah khusus, kata
                                  majmuk kiasan).
    d. Kata Ganda -    kata yang mengalami pengulangan kata dasar, baik secara menyeluruh ataupun
                                  sebahagian sahaja (kata ganda seluruh, kata ganda separa dan kata ganda beren-
                                  tak).

3. Golongan  Kata :

    a.  Kata Nama (KN) -  KN am iaitu merujuk kepada benda, orang atau konsep yang umum.
                                      -  KN khas merujuk kepada sesuatu yang khusus.
                                      -  KGN ialah kata yang menjadi pengganti kepada KN am dan KN khas.
    b. Kata Kerja (KK)   -  menunjukkan sesuatu perbuatan dan menjadi unsur inti dalam binaan
                                         frasa kerja (FK).
                                      -  KK ada 2 jenis iaitu :
                                         1.  KK Transitif (KKT)  -  KKT aktif  (menerima awalan meN- dengan
                                                                                    atau tanpa akhiran -I dan -kan. Objek selepas
                                                                                    KK boleh digugurkan seandainya KK tersebut
                                                                                    berfungsi sebagai kata adjektif (KA).

                                                                                 -  KKT pasif ( menerima awalan di- dengan atau
                                                                                    tanpa akhiran -I dan -kan. KK yang berimbuhan
                                                                                    ke-...-an, beR- dan teR-.
                             
                                          2.  KKT Transitif          -  tidak memerlukan objek / penyambut selepas
                                                                                   KK dan jenis ini tidak boleh dipasifkan.
                                                                            
                                                                                -  Ada 2 jenis KKTT iaitu KKTT tanpa pelengkap
                                                                                   dan KKTT dengan pelengkap. (pelengkap bukan
                                                                                    objek tetapi berfungsi melengkapkan maksud).

      c.  Kata Adjektif  (KA) -  menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama. KA boleh diikuti atau
                                                didahului dengan kata bantu (KB) seperti paling, amat, agak, sungguh,
                                                sekali, nian dan benar.

                                            -  Jenis KA : sifat/keadaan, warna, cara, jarak, waktu, bentuk, ukuran,
                                                                  perasaan dan pancaindera.
                                            - KA terdiri drp. 4 bentuk iaitu : KA tunggal, KA terbitan, KA majmuk
                                                                                                 dan KA ganda.
                                            - KA dalam bentuk Perbandingan : Darjah biasa, darjah perbandingan,
                                                                                                     darjah penghabisan.

       d. Kata Tugas (KT)    -  terdapat 4 kelompok KT iaitu :
                                             
                                               1. Kata Penyambung Ayat -terdiri dari 2 jenis Kata Hubung (KH) iaitu:
                                                                                            a) KH gabungan
                                                                                            b) KH pancangan -keterangan
                                                                                                                          -komplemen
                                                                                                                          -relative
                                            
                                              2.  Kata Praklausa  -  Kata yang hadir di hadapan klausa. Antaranya:
                                                                                a) Kata Seru
                                                                                b) Kata Tanya
                                                                                c) Kata Perintah
                                                                                d) Kata Pembenar
                                                                                e) Kata Pangkal Ayat.

                                               3.  Kata Prafrasa   -  Kata yang terletak di hadapan FN, FK dan FA.
                                                                                Antara kata prafrasa ialah:
                  
                                                                                a) Kata Bantu (KB aspek dan KB ragam)
                                                                                b) Kata Penegas (-kah,-lah, juga, pun hanya etc.)
                                                                                c) Kata Penguat ( hadapan, belakang, bebas)
                                                                                d) Kata Nafi (tidak dan bukan)
                                                                                e) Kata pemeri ( ialah dan adalah)
                                                                                f) Kata Arah (hadir sebelum FN atau KSN untuk
                                                                                    menunjukkan hala.
                                                                                g) Kata Bilangan (menjadi penerang jumlah kepada
                                                                                     FN. Ada kata bilangan tentu, kb tak tentu,
                                                                                     kb himpunan, kb pecahan dan kb pisahan).
                                                                                h) Kata Sendi Nama (KSN) - kata yang hadir
                                                                                     di hadapan FN atau KN.
                                                                                I) Kata Adverba - perkataan yang yang menerang-
                                                                                    kan kata kerja, kata adjektif,  kata nama, dan
                                                                                    frasa nama dari segi cara, masa dan tempat.
                                                                                    Contoh nya selalu, sentiasa, esok dan seringkali.

                                                  4. Kata Pascakata - Hadir selepas perkataan. Bentuk tersebut ialah
                                                                                  -nya berfungsi sebagai :
                                                                                  a) Kata Penekan dan
                                                                                  b) Kata Pembenda

4.  Proses Pembentukan Kata :
   
     - Proses ini melibatkan  :
      a) Pengimbuhan-  Proses merangkaikan imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan pada kata
                                  dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya.
                               
                               - Imbuhan Kata Nama  :

                                  a)  Awalan KN : peN-, pe-, peR-, ke- dan juru-. 
                                  b) Akhiran KN : -an
                                  c) Apitan KN   :  peN-...-an, pe-...-an, peR-...-an, dan ke-...-an.
                                  d) Sisipan KN  : -el-, -er-, dan -em- .
                     
                               - Imbuhan Kata Kerja  :

                                 a) Awalan KK  : meN- , beR- , teR- , di- , memper- , dan  diper-
                                 b) Akhiran KK : -kan ,  dan -i.
                                 c) Apitan KK   : meN-...-kan, beR-...-an, di-...-kan, meN-...-i, di-...-i,
                                                            mempeR-...-kan, mempeR-...-i, ke-...-an, dipeR-...-kan
                                                            dan dipeR-...-i.
                                 d) Sisipan KK   : -el- , -er-, dan -em.

                               - Imbuhan Kata Adjektif  :
               
                                  a) Awalan KA    :  ter-   dan   se-
                                  b) Apitan   KA   :  ke-...-an
                                  c) Sisipan  KA   :  -el- , -er- , -em- , -in-

       b) Pemajmukan  -  Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu
                                      benda kata yang membawa maksud tertentu yang berbeza daripada maksud
                                      asal.
                                  -  Kata majmuk dieja berpisah kecuali kata majmuk yang telah mantap.

      c) Penggandaan   - Proses pengulangan kata dasar sama ada sepenuhnya atau sebahagian
                                     (separa).
                                  - Terdapat 3 bentuk kata ganda iaitu :
                                   
                                     + Penggandaan penuh - menggandakan seluruh kata dasar / kata terbitan

                                     + Penggandaan separa / sebahagian - menggandakan separa drp. k/dasar.

                                     + Penggandaan berentak - menggandakan kata dasar mengikut rentak
                                        bunyi kata dasar berkenaan. Terdapat 3 jenis kata ganda berentak, iaitu:
                                        -pengulangan vocal, pengulangan konsonan dan pengulangan bebas.

4. Proses Pengakroniman :

     - Tergolong dalam kata tunggal. Kata akronim ialah kata singkatan yang di-
        cantum daripada serangkai kata. Ada 3 cara menulis akronim:
                    
                                 a) Ditulis dengan mencantumkan huruf-huruf awal kata
                                     dan ditulis dengan huruf besar (USM, LUTH)
                
                                 b) Gabungan suku kata awal atau huruf awal dan sesedap
                                     sebutan (cerpen, Proton, Sukma).
    
                                 c) Gabungan bahagian awal kata pertama dengan
                                     bahagian lain kata yang menyusulinya (jantina,
                                      jentolak).                                     

Sunday, November 10, 2013

SOALAN PERCUBAAN PENGGAL 3 STPM, NEGERI KELANTAN.

Bahagian A
[20 markah]

1        Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana mesti bersifat
I     koheren
II   informasi
III  kontemporari
IV  kohesi

A   I dan II
B   I dan IV
C   II dan III
D   III dan IV

2   
Anak-anak perlu diberi perhatian yang lebih oleh ibu bapa. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka.

      Keutuhan wacana ini ditandai oleh penggunaan penanda
      A    penggantian
      B    elipsis
      C    penghubung
      D    rujukan

 3   Yang manakah ciri retorik pendedahan?
  I     Memperincikan topik yang diperkatakan
II    Menghuraikan konsep yang diketengahkan
III   Mengubah pemikiran dan kepercayaan pembaca
IV   Memindahkan pengamatan penulis kepada masyarakat

A     I  dan II
B     I dan IV
C     II dan III
D     III dan IV              

4    Yang manakah padanan yang betul antara teknik penyampaian idea dengan huraiannya?
     

Teknik Penyampaian Idea

Huraian
I
Deduksi
P
Idea disampaikan dengan membandingkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain yang mempunyai persamaan
II
Induksi
Q
Penulisan dimulai oleh idea-idea sokongan atau contoh terlebih dahulu, manakala ayat topik diletakkan sebagai ayat akhir.
III
Analogi
R
Idea disampaikan  dengan cara menggabungkan teknik deduksi dan induksi.
IV
Eklektik
S
Penulisan dimulai oleh ayat topik, kemudian diikuti oleh idea-idea sokongan.


I
II
III
IV
A
S
Q
P
R
B
R
P
S
Q
C
P
R
Q
S
D
Q
S
R
P


5   
·      Disebut sebagai bahasa kolokial
·      Bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi
·      Dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah atau loghat
·      Tidak mementingkan tatabahasa atau kegramatisan ayat.

Pernyataan di atas menepati ciri bahasa
A    pasar
B    mesra
C    slanga
D    basahan


6

Variasi bahasa
   Ayat contoh

I
Mesra
Ibu, Ema nak duit, nak beli buku.

II
Halus
 Sekiranya ada sesuatu yang belum saudara fahami, saya sedia membantu.

III
Formal
Mereka tengah tekun belajar.

IV
Slanga
Gua suka lu punya beg, banyak cantik
      Yang manakah padanan yang betul antara variasi bahasa dengan ayat contoh?          
A    I dan II
      B    I dan IV
      C    II dan III
      D    III dan IV

 7  


Laras Bahasa

Ciri Laras
I
Laras Iklan
P
Memerlukan tafsiran
II
Laras Resipi
Q
Menggunakan unsur pemujukan
III
Laras Akademik
R
Menggunakan istilah teknikal
IV
Laras Undang-undang
S
Banyak menggunakan kata kerja
             
           

I
II
III
IV
A
P
Q
R
S
B
Q
S
R
P
C
R
Q
S
P
D
Q
R
P
S


8    Antara yang berikut, yang manakah menepati ciri laras bahasa iklan?

      A     Proton Suprima S baru sahaja dilancarkan.
      B     Perkhidmatan yang terbaik kami sediakan.
      C     Ruang perniagaan di bangunan itu dibuka untuk tempahan.
      D     Keupayaan produk syarikat makanan kesihatan itu tersiar dalam akhbar tempatan.  

9   

Laras Bahasa

        Ayat contoh
I
Agama
P
Kita mestilah reda dengan limpah kurnia yang ditentukan-Nya.
II
Sukan
Q
Pihaknya telah memeterai perjanjian penerbitan Bon Islam Bai Bithman Ajil.
III
Sastera
R
Daun pintu bilik terbuka, guru melangkah masuk, wajahnya tersenyum mesra dan mengungkap salam sentosa.
IV
Ekonomi
S
Dia tidak berjaya dalam pusingan kedua kerana bukan pasangan pilihan.

      Padanan yang manakah yang betul antara laras bahasa dengan  ayat contoh?
      

   I
  II
  III
  IV
   A
  Q
   P
  R
  S
   B
  P
  S
  Q
  R
   C
  R
   Q
  P
  S
   D
  P
   S
  R
  Q

10  Antara ungkapan berikut, yang manakah mempunyai makna denotatif  dan konotatif?

I     bapa ayam
II   bapa orang
III  kambing gurun
IV  kambing hitam

      A  I dan II
      B  I dan IV
      C  II dan III
      D  III dan IV

11  Ayat yang manakah mengandungi frasa yang membawa makna konotatif?

I      Dia tidak beralas kaki semasa berjalan.
II     Budak itu lebih selesa berlari berkaki ayam.
III    Halim disingkirkan daripada pasukannya  kerana berkaki bangku.
IV    Orang yang kaki temberang tidak disukai oleh kawan-kawannya.

      A      I dan II
      B      I dan IV
      C     II dan III
      D     III dan IV

12  Istilah konsep yang tepat dalam semantik ialah?

A   Perkara yang dirujuk
      B   Perkara yang diperkatakan
      C   Bunyi yang diujarkan
      D   Perkara yang ada dalam fikiran seseorang

13 
Tiang, dinding, bumbung, dan tingkap ialah sebahagian daripada rumah.

     Apakah konsep semantik yang paling tepat untuk pernyataan di atas?
     A    sinonim
     B    homonim
     C    meronim
     D    hiponim


14  
     I    :   Homonim
    II    :   Homograf

Yang manakah padanan yang betul antara I dan II?


I
II
A
Bukit
Mentah
B
Perang
Rendang
C
Jean
Jin
D
Mereka
Sepak
           

15   Antara perkataan yang berikut, perkataan yang manakah yang telah mengalami penyempitan makna

        A    akidah
        B     mandat
        C     khalwat
        D     maksiat                  

16  
Taman, klinik, ternak
                       
        Perkataan di atas mengalami proses

        A     peluasan
        B     penyempitan
        C     penghalusan
        D     penerbitan  


17    Ayat yang manakah yang menggunakan perkataan merawat yang mengalami peluasan   
        makna ?
                I.         Dalam perubatan tradisional, daun senduduk dapat digunakan untuk merawat luka.
             II.         Pelbagai teknik diperkenalkan kepada penoreh getah untuk merawat tumbuhan kulat pada torehan.
          III.         Syarikat Air Berhad bertanggungjawab untuk merawat kumbahan loji penapisan air di negara ini.
          IV.         Jururawat di hospital itu merawat pesakit dengan penuh kesabaran.

      A     I dan II
      B     I dan IV
      C     II dan III
      D     III dan IV   
                       
18 
Kaki langit, simpul mati
     
      Ungkapan di atas ialah kiasan
      A     melompat
      B      melarat
      C      sandar
      D      terus

19
“Mengapa turun ! panjatlah lagi, panjat lagi ! kata Mak Minah kepada cucunya.

      Petikan di atas memperlihatkan ragam
      A    bahasa terbalik
      B    bahasa herdik
      C    bahasa sindiran
      D    bahasa mengejek

20

Jenis Gelaran


Rujukan Kehormat

    I    
Warisan

P
Datuk Wira, Tan Sri

II
Anugerah

Q
Puteri, Wan

III
Ikhtisas

R
Alang. Pak Ngah

IV
Kekeluargaan

S
Ir. , Doktor
     
Yang manakah padanan yang betul antara jenis gelaran dengan contohnya?


I
II
III
IV
A
P
Q
R
S
B
P
S
Q
R
C
Q
R
P
S
D
Q
P
S
R


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...