Thursday, July 28, 2011

CONTOH KARANGAN MEMORANDUMAnda  adalah salah seorang dari  pembeli rumah yang tergolong dalam projek perumahan terbengkalai. Anda dan pembeli lain telah menubuhkan sebuah jawatankuasa bertindak dan berhasrat untuk menghantar memorandum kepada kementerian yang berkaitan bagi menyatakan masalah yang dihadapi oleh semua pembeli, dan memohon agar kementerian tersebut mengambil tindakan sewajarnya terhadap kontraktor yang bertanggungjawab. Sediakan memorandum tersebut.

Contoh kerangka karangan:
                                            MEMORANDUM
Kepada     : .................................
Daripada: .....................................
Tajuk        :.......................................
1.0 Pendahuluan
      -Anda dan beberapa pembeli lain ....
     -rumah dijanjikan siapa pada ................tetapi.....
2.0 Pernyataan masalah
       Kami........
       2.1   ....mengalami masalah beban kewangan yang amat serius......
       2.2  .....ada unsur penipuan dan  ketidaktelusan......
      2.3  .....rumah mulai .....ditumbuhi semak.....jadi sarang penagih.......
3.0  Cadangan tindakan
        Kami.....
       3.1 ......kementerian cari jalan penyelesaian........tindakan....
       3.2 ......perlu ada peraturan  yang dapat melindungi pembeli....manakala  pemaju pula.....
4.0 Penutup
      Kementerian diharapkan.....
     ......keperluan asas bagi setiap........
     ......pembeli perlu pembelaan yang sewajarnya..... pemaju pula.....

Terima kasih,
t/t
...........................................
(   Nama                                             )
Jawatan                                                                                                     Tarikh:.........

·        Sila  rujuk tajuk  Teknik memeras otak terbitan bulan  april 2011

Wednesday, July 27, 2011

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU II STPM (2001 -2010)

Analisis  Soalan  Bahasa  Melayu Kertas  II
Dari Tahun 2001 – 2010
Bahagian A  : Karangan  -  Soalan no. 1 hingga 4  ( Jawab satu soalan)
Bahagian B  : Rumusan   -  Soalan no. 5
Bahagian C  : Alih bentuk bahasa – Soalan  no. 6 hingg 7  (Jawab satu soalan)
Bahagian D  : Analisis Kesalahan Bahasa  - Soalan no. 8


                2001
            2002
1
Ulasan tentang peningkatan umur persaraan drp. 55 kepada 60 tahun.
Faktor yang mempengaruhi kestabilan keluarga
2
Kurangnya amalan hidup berjiran dan langkah menyuburnyasinyaa
Kesan pertumbuhan pasar raya
3
Memo: Masalah kekurangan bekalan ternakan  tempatan dan langkah mengat
Langkah untuk meningkatkan minat membina dalam kalangan kanak-kanak
4
 Proses globalisasi dalam pelbagai bidang
Laporan: Kekurangan bekalan air dan langkah mengatasinya

5
Rumusan :  Amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak
Teknologi internet
6
Alih Bentuk Bahasa: Dialog/cerpen
Cerpen
7
Alih Bentuk Bahasa: Iklan
Cerpen
8
Analisis Kesalahan Bahasa: -KSN, Ayat tanpa objek, Imbuhan me…kan, Klausa, Ejaan dan Kata Ganda
- Kata pemeri, KSN, Kata bilangan, Binaan ayat pasif, dan ayat tanpa objek


         2003
               2004
1
Kesan negatif pencemaran sungai dan langkah mengatasinya
Usaha wujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk melalui sistem pendidikan
2
Sebab kelembapan pasaran buku ilmiah dan cadangan langkah untuk mempertingkatkannya
Kesan buruk penggunaan racun serangga dan langkah untuk mengatasinya
3
Faktor yang menyebabkan berlakunya kegiatan cetak rompak dan kesan-kesannya
Faktor kestabilan politik dan kecekapan pentadbiran dalam mencapai kemajuan negara
4
Laporan: Kelemahan system pengangkutan awam dan langkah mengatasinya
Ucapan: Cara memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar
5
Usaha meningkatkan sektor pertanian
Sekolah sebagai institusi memupuk perkembangan individu
6
Sajak
Cerpen
7
Iklan
Sajak
8
- KSN, Binaan ayat pasif, Kata Ganda, KKT, Penjodoh bilangan
- Penjodoh bilangan, Ayat tiada subjek, KHPR, Binaan ayat pasif, KA dengan imbuhan memper…kan, Ejaan salah


               2005
                2006
        1                 
Kepentingan aktiviti sukan dan riadah dalam kehidupan harian
Kebaikan aktiviti kitar semula kepada masyarakat dan negara
       2
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini
Sebab-sebab siswazah kurang berminat menceburi bidang pertanian
       3
Cara-cara Malaysia menghadapi masalah kemelesetan ekonomi
Memo: Kesan negatif yang timbul daripada rancangan hiburan yang bersifat reality untuk menarik minat penonton
      4
Gejala penggunaan tenaga buruh kanak-kanak berlaku secara berleluasa
Minat golongan belia menceburi  bidang keusahawan masih kurang membanggakan
     5
Rumusan: Masalah dalam kalangan remaja
Iklan mempengaruhi pengguna
    6
Alih Btk. Bhs.: Prosa klasik
Cerpen
    7
Alih Btk. Bhs.: Cerpen
Iklan
   8
Analisis kesalahan Bhs.: Kata pemeri, KSN, struktur ayat pasif, KKTA, KHkomplemen
KHkomplemen, KKT, Tanda sempang, KHgabungan, Kata bilangan ordinal/himpunan


              2007
           2008
1
Usaha untuk mengukuhkan patriotisme  dan tindakan yang perlu diambil.
Sebab telefon bimbit menjadi pilihan ramai dan kesan terhadap penggunannya.
2
Gejala obesiti dikatakan berpunca daripada amalan permakanan yang tidak sihat
Pendapat anda tentang sebab gejala rasuah perlu dibendung
3
Kegiatan seni budaya tradisional semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat
Syarahan:: Hak-hak pengguna
4
Langkah KPM memasukkan KOMSAS dalam m/pelajaran BM
Rancangan TV lebih mementingkan keuntungan berbanding tanggungjawab social.
5
Sektor pertanian menduduki tempat  yang penting di Malaysia
Malaysia sebagai hub halal dunia- factor sokongan dan masalah
6
Drama
Undang-undang
7
Cerpen
Prosa Klasik
8
KH relatif, kata nafi, salah ‘yang mana’, ayat pasif  KGND1, kata seru .
Hukum DM, Diksi, KH pancangan keterangan, Ejaan, Penjodoh bilangan, KKAT tanpa objek.

 .
                   2009
                                2010
1.
Manfaat memajukan industri desa
Kesan negative daripada aktiviti pembakaran secara terbuka
2.
Peranan muzik dalam masyarakat
Kebaikan mempelajari dan mengamalkan seni pertahankan diri dalam kalangan remaja
3.
Kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa dan cara menggalakkan generasi muda untuk menguasai lebih daripada satu bahasa
Punca golongan remaja terlibat dalam kumpulan samseng
4.
Kepentingan perpaduan kaum di Negara ini dan langkah untuk mengukuhkannya
Format ceramah: faktor yang menarik  pelancong melawat ke negara ini dan kepentingan sector pelancongan kepada masyarakat dan negara
5.
Rumusan: makanan tanaman yang mengalami pengubahsuaian genetik
Rumusan: usaha untuk memajukan sector pertanian dan industry asas tani dan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagao pengeluar dan pengeksport utama makanan dunia
6.
Alih bahasa: Teks puisi (sajak)
Alih bahasa: Teks puisi (syair)
7.
Alih bahasa: Teks iklan
Alih bahasa: Dialog (teks perbualan)
8.

Anali sis kesalahan bahasa:
-kesalahan KH berpasangan,
-kesalahan penggunaan kata nafi ‘bukan,
-kesalahan binaan frasa yang menyalahi hokum D-M,
-kesalahan penggunaan ‘kerana’,
-kesalahan kata ganda
Analisis kesalahan bahasa:
-kesalahan kata ganda
-ketiadaan KH pancangan keterangan
-kesalahan penggunaan KH pancangan relatif dalam ayat komplemen
-kesalahan diksi
-kesalahan penggunaan apitan’meN-…-kan’
-kesalahan tidak ada subjek


Thursday, July 21, 2011

BAHASA MELAYU II STPM

 Go to fullsize image
BAHASA MELAYU II  STPM
BAHAGIAN  A
KARANGAN

 Hasil penelitian, terdapat beberapa isu yang perlu pelajar beri tumpuan untuk bahasa Melayu kertas II, STPM tahun 2011.

1.             Jenayah ragut
2.            Ibu tunggal
3.            Baik buruk laman blog
4.            Pembantu rumah asing
5.            Wabak deman denggi
6.            Kebersihan alam sekitar (pencemaran )
7.            Semangat kejiranan rukun tetangga
8.            Krisis kenaikan  harga bahan api
9.            Penyakit-penyakit  bawaan virus
10.          Masalah sosial dalam kalangan remaja
11.           Pentingnya aktiviti kokurikulum kepada pelajar
12.           Pentingnya aktiviti pertahanan diri
13.           Masalah yang dibawa pendatang asing
               (faktor penarik ke Malaysia/penolak dari negara asal)
14.          Memperkasakan sektor pelancongan negara
15.           Usaha menarik pelabur asing
16.          Keracunan bahasa/pencemaran bahasa
17.           Peranan media massa memupuk perpaduan kaum (intergrasi)
18.          Penderaan terhadap kanak-kanak dan wanita
19.          Peranan orang kelainan upaya  (oku)
20.          Kepentingan sektor bio teknologi
21.           Krisis dalaman  persatuan  sukan
22.          Perubatan berasaskan herba (perubatan tradisional)
23.          Kemerosotan bidang perfileman negara
24.          Peranan agrotani/bazar tani
25.          Masalah  perumahan rakyat d bandar dan luar bandar
26.          Baik buruk majalah hiburan
27.          Kegiatan along/ceti haram
28.          Pentingnya  mata pelajaran sejarah
29.          Pentingnya program PLKN
30.          Penyakit-penyakit  kronik akibat amalan permakanan
31.           Kegiatan  lumba haram (rempit)
32.          Usaha kerajaan melahirkan rakyat berbudi bahasa
33.          Penggunaan bahan kimia dalam makanan, baja,industri,perubatan
34.          Kepentingan amalan berjimat cermat
35.          Keganasan dalam rumah tangga
36.          Kemalangan jalan raya musim perayaan
37.          Jenayah  dalam kalangan remaja
38.          Kepentingan penganjuran sukan peringkat antarabangsa.
39.          Peranan iklan dalam mempengaruhi pengguna
40.          Demontrasi jalanan
41.          Malaysia sebagai pusat makanan halal
42.          Program membasmi kemiskinan
43.          Pentingnya teknologi nuklear

 Calon-calon perlu membuat persediaan awal dengan menyediakan rangka karangan bagi setiap isu  yang mengandungi fakta-fakta berikut:

1.       Punca
2.       Kesan baik  atau buruk
3.       Cadangan
4.       Langkah-langkah mengatasi @menangani sesuatu isu
5.       Faktor-faktor penarik/penolak

Fahami bentuk  soalan sama  berformat atau tidak berformat. Fahami kunci soalan dengan jelas.
Insyallah dengan adanya persedian awal calon dapat menulis karangan dengan baik.

              Selamat menempoh pepeperiksaan STPM 2011 . Harapan  agar anda berjaya .

 *Semuga berguna untuk semua calon STPM 2011...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...