Wednesday, April 27, 2011

TEKNIK MEMERAS OTAK

KARANGAN BERFORMAT.


Teknik memeras Otak !!!

MEMORANDUM

-Memorandum bentuk karangan berformat. Jika calon tidak mematuhi format, markah akan dpotong. Bentuk karangan berformat terikat kepada ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan.
-Karangan berformat memorandum merujuk kepada dokumen ringkas berkaitan sesuatu hal dari satu pihak tertentu atau pihak yang berwajib.
-Secara umumnya, memorandum adalah berkaitan dengan sesuatu isu. Oleh itu format karangan ini perlu ada perkara-perkara seperti berikut:

                                                              1. Perkataan Memorandum

2. Identiti penerima

3. Identiti penghantar

          4. Tajuk memorandum

5. 1.0   Pendahuluan:
          - berikan subtajuk
          - berikan nombor
          - kaitan isi dengan tugasan

6.  2.0 Penyataan masalah/pendapat/usul:
          2.1 - berikan nombor dan pecahannya
          2.2- berikan subtajuk yang ringkas dan tepat
          2.3- huraian mesti tepat dan padat

7.  3.0 Penutup:
          - berikan nombor
          - simpulkan penyataan masalah/pendapat/usul

8. Nama dan tandatangan pengirim (disebelah kiri)

9. Tarikh memorandum (di sebelah kanan)


TATA CARA PENULISAN

A. Peringkat Persediaan

- Baca dan faham semua soalan.
- Kemudian analisa soalan  yang hendak dijawab.
- Ingat soalan yang ingin dijawab agar tidak terpesong ketika menulis karangan nanti dan betul-betul menepati kehendak soalan.
- Buat penataan format dan rangka karangan.
- Senaraikan seberapa banyak isi yang terfikir.
- Pilih isi yang terbaik (5 atau 6 isi terbaik)
- Fikir dan tulis maklumat sokongan seperti contoh,bukti, statistik, peribahasa, moto, pendapat tokoh dan lain-lain yang berkaitan untuk mengukuhkan idea yang mahu disampaikan.
- Isi karangan yang ditulis dalam kerangka dapat menentukan jumlah perenggan yang hendak ditulis.
Selain itu, dapat menentukan keterkaitan antara satu perenggan dengan perenggan yang berikutnya.

B. Peringkat Penulisan

- Bahagian pertama penulisan ialah pendahuluan , diikuti dengan isi sokongan, dan akhir sekali menulis kesimpulan.
- Pendahuluan seharusnya ditulis dengan tepat, padat dan ringkas (tidak meleret-leret).
- Sila berikan takrifan atau definisi tentang sesuatu isu yang ingin ditulis (untuk memudahkan calon menulis pada tahap permulaan).
- Dalam pendahuluan perlu ada gambaran bahawa calon menjawab soalan (ada isi utama)
-Berikutnya masuk bahagian pemerengganan. Jumlah isi sokongan menentukan jumlah perenggan.
- Masukan satu isi sokongan sahaja dalam satu peranggan. Seandainya calon mempunyai 6 isi sokongan, berarti calon perlulah menulis dalam 6 perenggan.
- Kesimpulan. Calon dikehendaki merumus isi yang telah ditulis sebelum menyatakan cadangan, pandangan ataupun harapan.

C. Peringkat Pengeditan

-Calon perlu semak struktur ayat
-Semak ketepatan dalam pemilihan kata, diksi
-Semak ejaan dan tanda baca
-Semak aspek tatabahasa yang lain (kerelevanan)

PERKARA-PERKARA LAIN:

1. Jumlah perkataan yang perlu dalam setiap perenggan sewajarnya seperti berikut:

     a.   Pendahuluan     -- 50 patah
     b.  Isi I                    -- 120  "
     c.  Isi II                   -- 120  "
     d.  Isi III                 -- 120  "
     e.  Isi IV                 -- 120  "
     f.  Isi V                   -- 120  "
     g. Penutup              -- 50 patah

 Jumlah besar  = 650 hingga 700 patah perkataan.

2. Pembahagian Masa
 
    a. Membaca dan memahami soalan   -- 10 minit
    b. Membuat kerangka karangan         -- 15 minit
    c. Menulis karangan                           -- 60 minit
    d. Menyemak karangan                      -- 5 minit


~~~bersambung...
...Semuga semua mendapat manfaatnya.
...boleh copy paste, tapi seeloknya berikan saya sedikit tip untuk promosi blog ini.
-

Tuesday, April 26, 2011

SISIPAN BUAT MEMBASAHI MINDA

Go to fullsize image

PEMBENTUKAN KATA  TUNGGAL

KATA TUNGGAL
-Kata yang tidak menerima sebarang imbuhan, pemajmukan dan penggandaan.
-Ada 2 jenis  kata tunggal  iaitu yang ada satu suku kata dan 2 suku kata atau lebih.
 Suku kata boleh terdiri drp. - Satu vokal (V) saja,
                                                   -satu vokal (V) + satu konsonan
                                                   -satu vokal (V) + beberapa konsonan (K)

a)K. tunggal dgn. Satu suku kata:
                   -KV (yu) , VK (am), KVK (cat), KKVK (stor), KVKK (teks),
                       KKKV (skru) , KKKVK (skrip)

 b)Kata tunggal dgn. 2 suku kata :

   -V+KV  (ibu),  V+VK (air), V+KVK  (adik) , VK+KV  (undi),
 VK+KVK  (embun), KV+V (doa), KV+VK (liar), KV+KV  (jala),
 KV+KVK (jarum), KVK+KV (lampu) KVK+KVK (jemput).
  c)Kata tunggal dgn. 3 suku kata : (kebanyakannya kata pinjaman)

-KV+V+KV  (cuaca),  KV+V+KVK  (biawak),  V+KV+V  (idea), 
KV+KV+V (belia),KVK+KV+V  (mentua),  KV+KV+VK  (seluar),
  KVK+KV+VK (berlian),  V+KV+KV  (utara),  V+KV+KVK  (ijazah),
 VK+KV+KV  (asrama), KV+KV+KV (delima), KVK+KV+KV  (menteri),
 VK+KV+VK  (ilmiah)KV+KV+KVK  (belukar),  KVK+KV+KVK  (cendawan),
 KV+KVK+KV  (royalti),KVK+KVK+KV  (sempurna),  KV+KVK+KVK  (selumbar).

d)Kata tunggal dgn. 4 suku kata dan lebih: (kebanyakannya kata pinjaman)

-KV+KV+VK+KV  (keluarga),  KV+KVK+KV+KV  (peristiwa),
                     KVK+KV+KV+KV  (sendiwara),  KVK+KV+V+KV  (sentiasa),
                     KV+KV+KV+KV  (bidadari),  KV+KV+KV+KVK  (perajurit),
                     KVK+KV+KV+KVK  (sentimeter), KVK+KVK+KV+KV  (singgahsana),
                     KV+KV+V+KVK  (nasional),  V+KV+KVK+KV+KV   (universiti),
                     KVK+KV+KV+KV+KVK  (kosmopolitan), 
 KV+KV+KV+KV+KV+KV (maharajalela)

AKRONIM

-Kata singkatan hasil gabungan huruf awal suku kata  atau  huruf awal dan suku kata drp.
 Satu rangkai kata , dan ditulis serta dilafaz sebagai perkataan yang wajar/utuh.
-Tergolong jenis kata tunggal.

-Ada 3 cara menulis akronim:

 1)      Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata dan ditulis dengan huruf besar semuanya: 
        ABIM, IKIM, RISDA, LUTH
2)      Gabungan suku kata dengan huruf awal atau suku kata dengan suku kata dan ditulis
       dengan huruf pertamanya huruf besar : Mara, Perkim, Bernama, Proton, Perhilitan
3)   Gabungan suku kata dengan suku kata, dan ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya: 
        tadika,  pawagam, kugiran, cerpen

..bersambung

Monday, April 25, 2011

BAHASA MELAYU STPM

 NOTA RINGKAS.


Anies Imran

MORFEM
 (Unit terkecil dalam tatabahasa)
-Ada 2 kategori mofem iaitu:

a) Morfem bebas

-Boleh berdiri sendiri sebagai satu kata  (saya,makan)
-Dapat berfungsi sebagai ayat minimal.
-Merupakan kata tunggal
b) Morfem terikat
-Tidak boleh berdiri sendiri, hanya wujud bersama morfem bebas (imbuhan : awalan.akhiran, apitan, sisipan)
-Kata akar (bentuk kata yang belum diberi apa-apa imbuhan) cth. tawa = ke+tawa , tani = pe+tani, kejut = ter+kejut, tapa = pe+tapa                                                                                                

 BENTUK  KATA

1.KATA TUNGGAL   ( Tidak menerima imbuhan. Ada 2 jenis kata tunggal iaitu kata tunggal dengan satu suku kata dan kata tunggal dengan 2 suku kata atau lebih)
 Contoh:cat,stor, aib,sana,cuaca,lari,iklim, kolej, senapang

 2.KATA TERBITAN  (menerima imbuhan awalan,akhiran, apitan atau sisipan pada kata dasar)
 Contoh: berlari, dimakan, menjala, pencuri, terjatuh, rujukan, kegelapan, pendapatan,
Gemilang, seruling.

 3.KATA MAJMUK (merangkai dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu dan lazim  
 nya dieja terpisah kecuali bentuk kata majmuk yang telah mantap  serta tidak boleh menerima  sebarang sisipan.)
Contoh: air hujan, setiausaha, jalan raya, pilih kasih, kaki bangku, garis pusat, pita suara

 4.KATA GANDA (mengulang kata dasar. Ada 3 bentuk kata ganda iaitu  penuh, separa dan berentak)
 Contoh: tiba-tiba, kura-kura, lauk-pauk, cerai-berai, jejari, dedaun, kayu-kayan, saudara-mara


...BERSAMBUNG.

Thursday, April 7, 2011

MORFOLOGI

BENTUK,PEMBENTUKAN DAN GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU.

Ulasan ringkas:
-Ayat - Unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tatabahasa dan mempunyai makna yang lengkap, dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Mengandungi intonasi yang sempurna.
-Ayat terbina dari 2 unsur :
1. Unsur subjek- unsur yang diterangkan (D)
2. Unsur predikat – unsur yang menerangkan subjek (M)
- contohnya : Ali (subjek) + belum makan lagi(predikat).
-Ali belum makan lagi.

-Klausa – Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi konstituen subjek dan konstituen predikat.
- Klausa terbahagi 2 :
a) Klausa bebas atau utama – boleh berdiri sendiri, bersifat sebagai ayat lengkap jika diucapkan dengan intonasi yang sempurna.
Contohnya: Ali penakut (klausa bebas)
Ali penakut. (ayat)
b) Klausa tak bebas – tidak dapat berdiri sendiri – memerlukan klausa bebas untuk membentuk ayat. Contohnya:
Ali penakut (kb) + kerana (kata hubung) badannya kecil (ktb)

-Frasa - Satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya 1 atau lebih perkataan.Boleh hanya mengandungi subjek atau hanya predikat.
-Frasa ada 4 - Frasa nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif, Frasa Sendi Nama.
-contohnya: Ali (frasa nama) + belum makan lagi (frasa kerja)

-Kata – Unit bahasa terkecil yang mengandungi makna lengkap dan boleh berdiri sendiri dalam ayat.
contohnya: - Ali + belum + makan + lagi

-Morfem – Unit terkecil dalam bahasa yang menjalankan tugas nahu.
-Morfem bersifat :
a) Morfem bebas – morfem yang dapat hadir bersendirian : contohnya – makan, minum, jalan, takut.
b) Morfem terikat – hanya hadir bersama dengan morfem bebas bagi membentuk makna.
Contohnya: - makan (mb) ---makan-an
-jalan (mb) -----per-jalan-an
-morfem terikat : -an , per-... –an.


...BERSAMBUNG...

Wednesday, April 6, 2011

ANALISIS KESALAHAN BAHASA STPM.

Panduan Menjawab Soalan Analisis Kesalahan Bahasa STPM

Bagi pelajar-pelajar prauniversiti yang berada di Tingkatan 6 Atas, soalan ini sudah biasa anda jawab, tetapi bagi pelajar-pelajar prauniversiti yang baru memulakan pengajian di Tingatan 6 Bawah, soalan ini sudah tentu agak asing bagi anda. Bagi pelajar-pelajar praunversiti yang baru soalan ini tiada pilihan dan mesti dijawab iaitu Soalan 8. Walaupun jumlah markah bagi soalan ini cuma 15, tetapi calon-calon perlu memberikan perhatian juga terhadap soalan ini kerana boleh membantu calon untuk meningkatkan markah Kertas 2. Selain itu, soalan ini juga kebiasaannya agak mudah dan tidaklah terlalu sukar untuk dijawab. Jadi, para pelajar perlulah membuat latihan yang bersistematik dan berterusan terutamanya berdasarkan soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan STPM.

Antara jenis kesalahan bahasa yang popular dan biasa ditanya dalam soalan STPM ialah kesalahan dalam aspek morfologi dan sintaksis iaitu:

• Pengimbuhan, termasuklah imbuhan pinjaman seperti pra, dwi, dan anti
• Kata Ganti Nama Diri Pertama, Kedua dan Ketiga, Kata Ganti Tunjuk, Kata Ganti Tak Tentu, pemilihan kata yang sesuai (Diksi), Kata Hubung, Kata kerja Transitif dan Tak Transitif, Kata Sendi, Kata Penguat, dan Kata Pemeri
• Kata Majmuk, Kata Ganda, Hukum D-M, dan penjodoh bilangan.
• Frasa Sendi, Frasa Kerja Pasif, dan ayat tiada subjek (ayat tergantung).

Panduan umum untuk menjawab soalan Analisis Kesalahan Bahasa :

1. Baca ayat-ayat dalam petikan itu sepintas lalu dan kenal pasti kesalahan bahasanya. Tandakan kesalahan-kesaslahan bahasa yang telah anda kenal pasti itu. Kenal pasti kesalahan kata, frasa, dan ayatnya. Kesalahan yang popular ialah kesalahan kata.
2. Biasanya terdapat sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam ayat-ayat tersebut dan kadang-kadang terdapat 6 atau 7 kesalahan. Markah yang diperuntukkan cuma untuk 5 kesalahan sahaja.
3. Selepas kesalahan bahasa tersebut anda kenal pasti, buatlah jadual iaitu tiga ruangan atau lajur, iaitu untuk ruangan Kesalahan, Sebab Kesalahan, dan Pembetulan.
4. Untuk lajur Kesalahan, nyatakan kesalahan tersebut. Kemudian tulislah alasan kesalahan tersebut dalam lajur Sebab Kesalahan dan tulis pula pembetulannya dalam lajur Pembetulan.


Terima kasih.

Tuesday, April 5, 2011

Analisis Soalan Penyebutan dan Pengejaan Kertas 1 BM STPM 2010


Tahun ini sebanyak 8 soalan telah dikemukakan untuk tajuk ini dan perincian mengikut subtajuk adalah seperti yang berikut:1. Bunyi-bunyi vokal : 1

2. Bunyi-bunyi diftong/ vokal rangkap : 3

3. Bunyi-bunyi konsonan : 4Soalan 25: Lidah diletakkan sebagaimana menghasilkan bunyi vokal belakang separuh sempit dan dengan pantas lidah digeluncurkan ke arah membunyikan vokal hadapan sempit. Keadaan bibir berubah daripada bundar menjadi hampar.Yang manakah kata yang mengandungi bunyi yang terhasil dengan cara di atas?

Jawapan: A Kaloi

Soalan 26 : Padanan yang betul antara jenis vokal dengan kata yang mengandungi vokal tersebut;

i. vokal depan sempit : bilik, pilih

ii. vokal belakang sempit : buluh, suluh

iii. vokal depan separuh sempit : cetek, belek

iv. vokal belakang separuh sempit : bolos, borong


Jawapan: D (X, Y, W, Z)


Soalan 27: Yang manakah kata yang dimulai oleh konsonan letupan dua bibir bersuara [ b ] dan diakhiri oleh vokal belakang sempit [ u ]?


Jawapan : A (Bantu)

Soalan 28: Yang manakah kata yang mengandungi vokal rangkap?


I Paut - vokal rangkap

II Kain - vokal rangkap

III Taubat - diftong

IV Amboi - diftongJawapan: A (I dan II)

Soalan 29:

X: Letupan dua bibir bersuara : [ b ]

Y: letupan lelangit lembut bersuara : [ g ]

Kata yang mengandungi konsonan yang diwakili oleh X dan Y ialah:

Jawapan: A (bagus)


Soalan 30: Yang manakah ayat yang mempunyai kata yang mengandungi diftong?

I Kemerduan suaranya mengagumkan. (vokal rangkap)

II Biarkan dia berpaut pada dahan pokok. (vokal rangkap)

III Ikatan persaudaraan mereka erat sekali. (diftong)

IV Penonton kehairanan menyaksikan pertunjukan sarkas itu. (diftong)


Jawapan : D (III dan IV)


Soalan 31:

X: Letupan gusi tak bersuara: [ t ]

Y: letupan lelangit lembut tak bersuara : [ k ]

Padanan yang betul bagi X dan Y ialah:

Jawapan: C [ t ], [ k ]


Soalan 32: Yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya mengandungi konsonan sengauan?

A batuk, nakal

B Lebah, tolong

C Simpan, gagah

D Masuk, bangkit

Jawapan: D (Masuk, bangkit)

Semoga jawapan dan analisis di atas dapat dimanfaatkan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...