Thursday, October 13, 2011

IBU DAN BAPA: DOA SAAT ANAK-ANAKMU SEDANG BERJUANG.

AMALAN YANG BAIK OLEH IBUBAPA SUPAYA ANAK-ANAK DAPAT MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN DENGAN MUDAH DAN TENANG

Go to fullsize image
SAAT ANAK-ANAKMU SEDANG MENJAWAB SOALAN DI DEWAN PEPERIKSAAN.
Ibu atau bapa di rumah pula lakukan amalan ini:-

1. Ambil Wudhuk.

2. Mengadap kiblat.

3. Baca Syahadah - 3x

4. Al- Fatihah - 1x

5. 3 Qul- 1x

6. Surah Insyirah - 1x

7. Selawat Atas Nabi - 10x

8. Baca Surah Yassin - 1x

9. Baca Surah Insyirah 100x.

10. Niat di dalam hati supaya Allah SWT permudahkan anak-anak kita menjawab soalan dengan mudah dan tenang.

Tuesday, September 6, 2011

MAKLUMAT RINGKAS ALIH BENTUK TEKS

 Go to fullsize image
BAHASA MELAYU  II
ALIH BENTUK TEKS
1.     Tujuan pengujian
a.           Kebolehan calon mengalih sesuatu bentuk bahasa daripada pelbagai bentuk teks kepada bentuk prosa bahasa Melayu moden dengan mengekalkan isi yang asal.
b.      Kebolehan calon menggunakan bahasa yang betul dalam bentuk prosa bahasa Melayu moden.

Penilaian alih bentuk teks merangkumi aspek yang berikut.
(a)             Isi  (I)
(b)            Persembahan (P)

Calon dikehendaki mengalih pelbagai bentuk teks yang dikemukakan dengan  mengekalkan kandungan asal sepenuhnya.
Calon dikehendaki memilih salah satu daripada dua petikan teks kamudian alih bentuks tersebut mengikut arahan soalan.
Teks yang diberi terdiri daripada pelbagai laras, iaitu :

·                 Puisi Melayu lama
·                 Puisi Melayu moden; sajak
·                 Prosa klasik
·                 Prosa moden; cerpen,novel, drama.
·                 Iklan
·                 Memorandum
·                 Dokumen undang-undang

Kemahiran yang hendak diuji ialah kebolehan;

·      Memahami teks asal, kamudian menulis semula kandungan teks tersebut ke dalam bentuk yang dikehendaki  dengan   menggunakan  gaya dan laras yang sesuai dengan teks yang dikemukakan.
·     Mengguna sepenuhnya, aspek laras, struktur bahasa dengan betul,tepat, dan kemas

 Calon mestilah mengemukakan;
·                   Isi yang tepat dan mencukupi
·                 Pengolahan jawapan yang kemas    dan berkesan
·                 Menggunakan bahasa yang tepat dan gramatis

Calon kerap melakukan kesalahan-kesalahan berikut sewaktu  mengalih bentuk teks.

ISI
·   Isi yang tidak tepat. Calon gagal memahami dengan tepat isi teks
·   Calon cuba mentafsir maksud teks secara tersirat
·   Isi yang diberi terlalu ringkas. Isi  tertinggal
·   Menokok tambah isi

PERSEMBAHAN

 ·        Pengolahan tidak kemas. Calon mengalih bentuk teks tanpa mengira aspek pertautan antara isi yang terdapat dalam teks. Calon gagal mengguna penanda wacana yang sesuai untuk mengabungkan antara  satu isi dengan isi yang lain
·        Calon masih mengekal bentuk teks asal. Bentuk dailog tidak ditukar kedalam bahasa prosa biasa.
·        Alihan yang dibuat terlalu panjang kerana calon menokok tambah isi dengan memasukkan pandangan sendiri dan pentafsiran sendiri terhadap isi yang sedia ada dalam teks.

BAHASA

·        Terdapat banyak kesalahan tatabahasa terutama struktur ayat, pemilihan diksi, penggunaan imbuhan dan struktur frasa.
·        Calon sering menggunakan bahasa kolokial/basahan dalam penulisan ayat bahasa Melayu moden. Calon menggunakan  kata tanya, apa, dimana, bagaimana, bila dan lain-lain dalam struktur ayat bukan ayat tanya.
·   Mengandung banyak kesalahan ejaan dan tanda baca.

...bersambung...

Thursday, August 4, 2011

ANALISIS KESALAHAN AYAT

Go to fullsize image
ANALISIS KESALAHAN AYAT
SOALAN BAHASA MELAYU II STPM 2010
Beberapa orang Ahli Jawatankuasa Persatuan Sejarah telah berbincang tentang usaha untuk meningkatkan
bilangan ahli-ahli persatuan tersebut. Selain melancarkan kempen kesedaran, pameran tentang pelbagai
perkara yang berkaitan dengan sejarah tanah air akan diadakan menjelang sambutan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Negara tidak lama lagi. Pada masa yang sama,mereka bersetuju membaik pulih kawasan tanah perkuburan,termasuk sebuah bangunan peninggalan penjajah yang terletak di daerah itu.Pengabaian kawasan
itu mungkin disebabkan saiznya yang kecil. Sebenarnya, bukan saiznya yang penting tetapi nilai sejarahnya.
Generasi terdahulu tetap mengingati yang bangunan itu pernah menjadi tempat tentera Jepun menyeksa
penduduk tempatan yang tidak mengikut telunjuk mereka.Aktiviti yang julung-julung kali diadakan ini juga
dipercayai dapat menaikkan kesedaran orang ramai tentang nikmat kemerdekaan.Pihak penganjur juga akan menghadiahkan pengunjung yang bertuah dengan pekej percutian. Dengan usaha yang sedemikian, Persatuan
Sejarah dilihat lebih “mesra orang ramaidan mendorong mereka untuk menjadi ahli.

Contoh jawapan:

Bil.
Kesalahan
Sebab kesalahan
      Pembetulan
1.
...bilangan ahli-ahli
Perkataan “bilangan “” sudah menunjukkan maksud jamak. Perkataan yang mengikutinya tidak perlu digandakan
---bilangan ahli...
2.
Pada masa yang sama, mereka bersetuju membaik pulih...
Tiada kata hubung keterangan dalam ayat majmuk keterangan
Pada masa yang sama,mereka bersetuju untuk membaik pulih...
3.
...mengingati yang bangunan itu...
Penggunaan  kata hubung relatif (yang) dalam ayat komplemen.
...mengingati bahawa bangunan itu..
4.
...menghadiahkan pengunjung yang bertuah...
“menghadiahkan”bermaksud memberikan sesuatu sebagai hadiah,sedangkan ayat itu bermaksud memberi seseorang hadiah.
“me_i” dalam ayat itu membawa maksud lokatif
...menghadiahi pengunjung...
5
...menaikan kesedaran...
Pemilihan kata/diksi(menaikkan)tidak menepati maksud ayat ,iaitu untuk menembahkan kesedaran.
....meningkatkan kesedaran..
6.
...dan mendorong mereka untuk menjadi ahli.
Ayat tidak mempunyai subjek.
...dan hal/langkah ini mendorong mereka untuk menjadi ahli.


Thursday, July 28, 2011

CONTOH KARANGAN MEMORANDUMAnda  adalah salah seorang dari  pembeli rumah yang tergolong dalam projek perumahan terbengkalai. Anda dan pembeli lain telah menubuhkan sebuah jawatankuasa bertindak dan berhasrat untuk menghantar memorandum kepada kementerian yang berkaitan bagi menyatakan masalah yang dihadapi oleh semua pembeli, dan memohon agar kementerian tersebut mengambil tindakan sewajarnya terhadap kontraktor yang bertanggungjawab. Sediakan memorandum tersebut.

Contoh kerangka karangan:
                                            MEMORANDUM
Kepada     : .................................
Daripada: .....................................
Tajuk        :.......................................
1.0 Pendahuluan
      -Anda dan beberapa pembeli lain ....
     -rumah dijanjikan siapa pada ................tetapi.....
2.0 Pernyataan masalah
       Kami........
       2.1   ....mengalami masalah beban kewangan yang amat serius......
       2.2  .....ada unsur penipuan dan  ketidaktelusan......
      2.3  .....rumah mulai .....ditumbuhi semak.....jadi sarang penagih.......
3.0  Cadangan tindakan
        Kami.....
       3.1 ......kementerian cari jalan penyelesaian........tindakan....
       3.2 ......perlu ada peraturan  yang dapat melindungi pembeli....manakala  pemaju pula.....
4.0 Penutup
      Kementerian diharapkan.....
     ......keperluan asas bagi setiap........
     ......pembeli perlu pembelaan yang sewajarnya..... pemaju pula.....

Terima kasih,
t/t
...........................................
(   Nama                                             )
Jawatan                                                                                                     Tarikh:.........

·        Sila  rujuk tajuk  Teknik memeras otak terbitan bulan  april 2011

Wednesday, July 27, 2011

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU II STPM (2001 -2010)

Analisis  Soalan  Bahasa  Melayu Kertas  II
Dari Tahun 2001 – 2010
Bahagian A  : Karangan  -  Soalan no. 1 hingga 4  ( Jawab satu soalan)
Bahagian B  : Rumusan   -  Soalan no. 5
Bahagian C  : Alih bentuk bahasa – Soalan  no. 6 hingg 7  (Jawab satu soalan)
Bahagian D  : Analisis Kesalahan Bahasa  - Soalan no. 8


                2001
            2002
1
Ulasan tentang peningkatan umur persaraan drp. 55 kepada 60 tahun.
Faktor yang mempengaruhi kestabilan keluarga
2
Kurangnya amalan hidup berjiran dan langkah menyuburnyasinyaa
Kesan pertumbuhan pasar raya
3
Memo: Masalah kekurangan bekalan ternakan  tempatan dan langkah mengat
Langkah untuk meningkatkan minat membina dalam kalangan kanak-kanak
4
 Proses globalisasi dalam pelbagai bidang
Laporan: Kekurangan bekalan air dan langkah mengatasinya

5
Rumusan :  Amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak
Teknologi internet
6
Alih Bentuk Bahasa: Dialog/cerpen
Cerpen
7
Alih Bentuk Bahasa: Iklan
Cerpen
8
Analisis Kesalahan Bahasa: -KSN, Ayat tanpa objek, Imbuhan me…kan, Klausa, Ejaan dan Kata Ganda
- Kata pemeri, KSN, Kata bilangan, Binaan ayat pasif, dan ayat tanpa objek


         2003
               2004
1
Kesan negatif pencemaran sungai dan langkah mengatasinya
Usaha wujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk melalui sistem pendidikan
2
Sebab kelembapan pasaran buku ilmiah dan cadangan langkah untuk mempertingkatkannya
Kesan buruk penggunaan racun serangga dan langkah untuk mengatasinya
3
Faktor yang menyebabkan berlakunya kegiatan cetak rompak dan kesan-kesannya
Faktor kestabilan politik dan kecekapan pentadbiran dalam mencapai kemajuan negara
4
Laporan: Kelemahan system pengangkutan awam dan langkah mengatasinya
Ucapan: Cara memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar
5
Usaha meningkatkan sektor pertanian
Sekolah sebagai institusi memupuk perkembangan individu
6
Sajak
Cerpen
7
Iklan
Sajak
8
- KSN, Binaan ayat pasif, Kata Ganda, KKT, Penjodoh bilangan
- Penjodoh bilangan, Ayat tiada subjek, KHPR, Binaan ayat pasif, KA dengan imbuhan memper…kan, Ejaan salah


               2005
                2006
        1                 
Kepentingan aktiviti sukan dan riadah dalam kehidupan harian
Kebaikan aktiviti kitar semula kepada masyarakat dan negara
       2
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini
Sebab-sebab siswazah kurang berminat menceburi bidang pertanian
       3
Cara-cara Malaysia menghadapi masalah kemelesetan ekonomi
Memo: Kesan negatif yang timbul daripada rancangan hiburan yang bersifat reality untuk menarik minat penonton
      4
Gejala penggunaan tenaga buruh kanak-kanak berlaku secara berleluasa
Minat golongan belia menceburi  bidang keusahawan masih kurang membanggakan
     5
Rumusan: Masalah dalam kalangan remaja
Iklan mempengaruhi pengguna
    6
Alih Btk. Bhs.: Prosa klasik
Cerpen
    7
Alih Btk. Bhs.: Cerpen
Iklan
   8
Analisis kesalahan Bhs.: Kata pemeri, KSN, struktur ayat pasif, KKTA, KHkomplemen
KHkomplemen, KKT, Tanda sempang, KHgabungan, Kata bilangan ordinal/himpunan


              2007
           2008
1
Usaha untuk mengukuhkan patriotisme  dan tindakan yang perlu diambil.
Sebab telefon bimbit menjadi pilihan ramai dan kesan terhadap penggunannya.
2
Gejala obesiti dikatakan berpunca daripada amalan permakanan yang tidak sihat
Pendapat anda tentang sebab gejala rasuah perlu dibendung
3
Kegiatan seni budaya tradisional semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat
Syarahan:: Hak-hak pengguna
4
Langkah KPM memasukkan KOMSAS dalam m/pelajaran BM
Rancangan TV lebih mementingkan keuntungan berbanding tanggungjawab social.
5
Sektor pertanian menduduki tempat  yang penting di Malaysia
Malaysia sebagai hub halal dunia- factor sokongan dan masalah
6
Drama
Undang-undang
7
Cerpen
Prosa Klasik
8
KH relatif, kata nafi, salah ‘yang mana’, ayat pasif  KGND1, kata seru .
Hukum DM, Diksi, KH pancangan keterangan, Ejaan, Penjodoh bilangan, KKAT tanpa objek.

 .
                   2009
                                2010
1.
Manfaat memajukan industri desa
Kesan negative daripada aktiviti pembakaran secara terbuka
2.
Peranan muzik dalam masyarakat
Kebaikan mempelajari dan mengamalkan seni pertahankan diri dalam kalangan remaja
3.
Kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa dan cara menggalakkan generasi muda untuk menguasai lebih daripada satu bahasa
Punca golongan remaja terlibat dalam kumpulan samseng
4.
Kepentingan perpaduan kaum di Negara ini dan langkah untuk mengukuhkannya
Format ceramah: faktor yang menarik  pelancong melawat ke negara ini dan kepentingan sector pelancongan kepada masyarakat dan negara
5.
Rumusan: makanan tanaman yang mengalami pengubahsuaian genetik
Rumusan: usaha untuk memajukan sector pertanian dan industry asas tani dan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagao pengeluar dan pengeksport utama makanan dunia
6.
Alih bahasa: Teks puisi (sajak)
Alih bahasa: Teks puisi (syair)
7.
Alih bahasa: Teks iklan
Alih bahasa: Dialog (teks perbualan)
8.

Anali sis kesalahan bahasa:
-kesalahan KH berpasangan,
-kesalahan penggunaan kata nafi ‘bukan,
-kesalahan binaan frasa yang menyalahi hokum D-M,
-kesalahan penggunaan ‘kerana’,
-kesalahan kata ganda
Analisis kesalahan bahasa:
-kesalahan kata ganda
-ketiadaan KH pancangan keterangan
-kesalahan penggunaan KH pancangan relatif dalam ayat komplemen
-kesalahan diksi
-kesalahan penggunaan apitan’meN-…-kan’
-kesalahan tidak ada subjek


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...