Monday, January 13, 2014

KONSEP ASAS MORFOLOGI.

MORFOLOGI.


 Untuk memahami morfologi secara komprehensif, pelajar disarankan terlebih dahulu menguasai konsep-konsep  asas morfologi. Berikut beberapa konsep asas berkaitan dengan morfologi.

1. Definisi morfologi : (Bidang bahasa yang mengkaji tentang struktur kata, binaan kata, golongan   kata, dan bentuk kata)
   
   a. Konsep morfem - unit tatabahasa terkecil yang menjalankan tugas nahu.

   b. Jenis morfem  -  morfem bebas (boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna yang lengkap.
                               -  morfem terikat (tidak dapat berdiri sendiri dan wujud memerlukan morfem
                                  bebas ataupun akar kata.

   c. Konsep Alomorf - ialah varian morfem dan setiap morfem mempunyai alomorf. Alomorf ada 2
                                     jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas.

   d. Konsep morfofonem - Ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan kepada bentuk
                                            dasar. Ada 2 ciri morfofonem iaitu yang boleh berubah (N) atau tidak
                                            berubah (R).
   e. Konsep kata - Unit ujaran bebas dan mengandungi makna. Perkataan terdiri daripada
                              morfem atau gabungan morfem.

   f. Perbezaan antara morfem dan perkataan - Perkataan ialah bentuk bebas yang bermakna dan
                                                                         dapat berdiri sendiri tetapi ada yang bebas dan terikat.
                                                              
                                                                       - Semua perkataan terdiri daripada morfem tetapi
                                                                         tidak semua morfem ialah perkataan.

2.  Bentuk Kata :

    a. Kata Tunggal -  kata yang tidak menerima sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan atau 
                                  penggandaan.
    b. Kata Terbitan - bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan (awalan, akhiran,
                                  apitan dan sisipan).
    c. Kata Majmuk - perkataan yang terbentuk hasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar dan
                                  dan dieja terpisah (kata majmuk bebas, kata majmuk istillah khusus, kata
                                  majmuk kiasan).
    d. Kata Ganda -    kata yang mengalami pengulangan kata dasar, baik secara menyeluruh ataupun
                                  sebahagian sahaja (kata ganda seluruh, kata ganda separa dan kata ganda beren-
                                  tak).

3. Golongan  Kata :

    a.  Kata Nama (KN) -  KN am iaitu merujuk kepada benda, orang atau konsep yang umum.
                                      -  KN khas merujuk kepada sesuatu yang khusus.
                                      -  KGN ialah kata yang menjadi pengganti kepada KN am dan KN khas.
    b. Kata Kerja (KK)   -  menunjukkan sesuatu perbuatan dan menjadi unsur inti dalam binaan
                                         frasa kerja (FK).
                                      -  KK ada 2 jenis iaitu :
                                         1.  KK Transitif (KKT)  -  KKT aktif  (menerima awalan meN- dengan
                                                                                    atau tanpa akhiran -I dan -kan. Objek selepas
                                                                                    KK boleh digugurkan seandainya KK tersebut
                                                                                    berfungsi sebagai kata adjektif (KA).

                                                                                 -  KKT pasif ( menerima awalan di- dengan atau
                                                                                    tanpa akhiran -I dan -kan. KK yang berimbuhan
                                                                                    ke-...-an, beR- dan teR-.
                             
                                          2.  KKT Transitif          -  tidak memerlukan objek / penyambut selepas
                                                                                   KK dan jenis ini tidak boleh dipasifkan.
                                                                            
                                                                                -  Ada 2 jenis KKTT iaitu KKTT tanpa pelengkap
                                                                                   dan KKTT dengan pelengkap. (pelengkap bukan
                                                                                    objek tetapi berfungsi melengkapkan maksud).

      c.  Kata Adjektif  (KA) -  menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama. KA boleh diikuti atau
                                                didahului dengan kata bantu (KB) seperti paling, amat, agak, sungguh,
                                                sekali, nian dan benar.

                                            -  Jenis KA : sifat/keadaan, warna, cara, jarak, waktu, bentuk, ukuran,
                                                                  perasaan dan pancaindera.
                                            - KA terdiri drp. 4 bentuk iaitu : KA tunggal, KA terbitan, KA majmuk
                                                                                                 dan KA ganda.
                                            - KA dalam bentuk Perbandingan : Darjah biasa, darjah perbandingan,
                                                                                                     darjah penghabisan.

       d. Kata Tugas (KT)    -  terdapat 4 kelompok KT iaitu :
                                             
                                               1. Kata Penyambung Ayat -terdiri dari 2 jenis Kata Hubung (KH) iaitu:
                                                                                            a) KH gabungan
                                                                                            b) KH pancangan -keterangan
                                                                                                                          -komplemen
                                                                                                                          -relative
                                            
                                              2.  Kata Praklausa  -  Kata yang hadir di hadapan klausa. Antaranya:
                                                                                a) Kata Seru
                                                                                b) Kata Tanya
                                                                                c) Kata Perintah
                                                                                d) Kata Pembenar
                                                                                e) Kata Pangkal Ayat.

                                               3.  Kata Prafrasa   -  Kata yang terletak di hadapan FN, FK dan FA.
                                                                                Antara kata prafrasa ialah:
                  
                                                                                a) Kata Bantu (KB aspek dan KB ragam)
                                                                                b) Kata Penegas (-kah,-lah, juga, pun hanya etc.)
                                                                                c) Kata Penguat ( hadapan, belakang, bebas)
                                                                                d) Kata Nafi (tidak dan bukan)
                                                                                e) Kata pemeri ( ialah dan adalah)
                                                                                f) Kata Arah (hadir sebelum FN atau KSN untuk
                                                                                    menunjukkan hala.
                                                                                g) Kata Bilangan (menjadi penerang jumlah kepada
                                                                                     FN. Ada kata bilangan tentu, kb tak tentu,
                                                                                     kb himpunan, kb pecahan dan kb pisahan).
                                                                                h) Kata Sendi Nama (KSN) - kata yang hadir
                                                                                     di hadapan FN atau KN.
                                                                                I) Kata Adverba - perkataan yang yang menerang-
                                                                                    kan kata kerja, kata adjektif,  kata nama, dan
                                                                                    frasa nama dari segi cara, masa dan tempat.
                                                                                    Contoh nya selalu, sentiasa, esok dan seringkali.

                                                  4. Kata Pascakata - Hadir selepas perkataan. Bentuk tersebut ialah
                                                                                  -nya berfungsi sebagai :
                                                                                  a) Kata Penekan dan
                                                                                  b) Kata Pembenda

4.  Proses Pembentukan Kata :
   
     - Proses ini melibatkan  :
      a) Pengimbuhan-  Proses merangkaikan imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan pada kata
                                  dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya.
                               
                               - Imbuhan Kata Nama  :

                                  a)  Awalan KN : peN-, pe-, peR-, ke- dan juru-. 
                                  b) Akhiran KN : -an
                                  c) Apitan KN   :  peN-...-an, pe-...-an, peR-...-an, dan ke-...-an.
                                  d) Sisipan KN  : -el-, -er-, dan -em- .
                     
                               - Imbuhan Kata Kerja  :

                                 a) Awalan KK  : meN- , beR- , teR- , di- , memper- , dan  diper-
                                 b) Akhiran KK : -kan ,  dan -i.
                                 c) Apitan KK   : meN-...-kan, beR-...-an, di-...-kan, meN-...-i, di-...-i,
                                                            mempeR-...-kan, mempeR-...-i, ke-...-an, dipeR-...-kan
                                                            dan dipeR-...-i.
                                 d) Sisipan KK   : -el- , -er-, dan -em.

                               - Imbuhan Kata Adjektif  :
               
                                  a) Awalan KA    :  ter-   dan   se-
                                  b) Apitan   KA   :  ke-...-an
                                  c) Sisipan  KA   :  -el- , -er- , -em- , -in-

       b) Pemajmukan  -  Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu
                                      benda kata yang membawa maksud tertentu yang berbeza daripada maksud
                                      asal.
                                  -  Kata majmuk dieja berpisah kecuali kata majmuk yang telah mantap.

      c) Penggandaan   - Proses pengulangan kata dasar sama ada sepenuhnya atau sebahagian
                                     (separa).
                                  - Terdapat 3 bentuk kata ganda iaitu :
                                   
                                     + Penggandaan penuh - menggandakan seluruh kata dasar / kata terbitan

                                     + Penggandaan separa / sebahagian - menggandakan separa drp. k/dasar.

                                     + Penggandaan berentak - menggandakan kata dasar mengikut rentak
                                        bunyi kata dasar berkenaan. Terdapat 3 jenis kata ganda berentak, iaitu:
                                        -pengulangan vocal, pengulangan konsonan dan pengulangan bebas.

4. Proses Pengakroniman :

     - Tergolong dalam kata tunggal. Kata akronim ialah kata singkatan yang di-
        cantum daripada serangkai kata. Ada 3 cara menulis akronim:
                    
                                 a) Ditulis dengan mencantumkan huruf-huruf awal kata
                                     dan ditulis dengan huruf besar (USM, LUTH)
                
                                 b) Gabungan suku kata awal atau huruf awal dan sesedap
                                     sebutan (cerpen, Proton, Sukma).
    
                                 c) Gabungan bahagian awal kata pertama dengan
                                     bahagian lain kata yang menyusulinya (jantina,
                                      jentolak).                                     

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...