Wednesday, July 27, 2011

ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU II STPM (2001 -2010)

Analisis  Soalan  Bahasa  Melayu Kertas  II
Dari Tahun 2001 – 2010
Bahagian A  : Karangan  -  Soalan no. 1 hingga 4  ( Jawab satu soalan)
Bahagian B  : Rumusan   -  Soalan no. 5
Bahagian C  : Alih bentuk bahasa – Soalan  no. 6 hingg 7  (Jawab satu soalan)
Bahagian D  : Analisis Kesalahan Bahasa  - Soalan no. 8


                2001
            2002
1
Ulasan tentang peningkatan umur persaraan drp. 55 kepada 60 tahun.
Faktor yang mempengaruhi kestabilan keluarga
2
Kurangnya amalan hidup berjiran dan langkah menyuburnyasinyaa
Kesan pertumbuhan pasar raya
3
Memo: Masalah kekurangan bekalan ternakan  tempatan dan langkah mengat
Langkah untuk meningkatkan minat membina dalam kalangan kanak-kanak
4
 Proses globalisasi dalam pelbagai bidang
Laporan: Kekurangan bekalan air dan langkah mengatasinya

5
Rumusan :  Amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak
Teknologi internet
6
Alih Bentuk Bahasa: Dialog/cerpen
Cerpen
7
Alih Bentuk Bahasa: Iklan
Cerpen
8
Analisis Kesalahan Bahasa: -KSN, Ayat tanpa objek, Imbuhan me…kan, Klausa, Ejaan dan Kata Ganda
- Kata pemeri, KSN, Kata bilangan, Binaan ayat pasif, dan ayat tanpa objek


         2003
               2004
1
Kesan negatif pencemaran sungai dan langkah mengatasinya
Usaha wujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk melalui sistem pendidikan
2
Sebab kelembapan pasaran buku ilmiah dan cadangan langkah untuk mempertingkatkannya
Kesan buruk penggunaan racun serangga dan langkah untuk mengatasinya
3
Faktor yang menyebabkan berlakunya kegiatan cetak rompak dan kesan-kesannya
Faktor kestabilan politik dan kecekapan pentadbiran dalam mencapai kemajuan negara
4
Laporan: Kelemahan system pengangkutan awam dan langkah mengatasinya
Ucapan: Cara memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar
5
Usaha meningkatkan sektor pertanian
Sekolah sebagai institusi memupuk perkembangan individu
6
Sajak
Cerpen
7
Iklan
Sajak
8
- KSN, Binaan ayat pasif, Kata Ganda, KKT, Penjodoh bilangan
- Penjodoh bilangan, Ayat tiada subjek, KHPR, Binaan ayat pasif, KA dengan imbuhan memper…kan, Ejaan salah


               2005
                2006
        1                 
Kepentingan aktiviti sukan dan riadah dalam kehidupan harian
Kebaikan aktiviti kitar semula kepada masyarakat dan negara
       2
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini
Sebab-sebab siswazah kurang berminat menceburi bidang pertanian
       3
Cara-cara Malaysia menghadapi masalah kemelesetan ekonomi
Memo: Kesan negatif yang timbul daripada rancangan hiburan yang bersifat reality untuk menarik minat penonton
      4
Gejala penggunaan tenaga buruh kanak-kanak berlaku secara berleluasa
Minat golongan belia menceburi  bidang keusahawan masih kurang membanggakan
     5
Rumusan: Masalah dalam kalangan remaja
Iklan mempengaruhi pengguna
    6
Alih Btk. Bhs.: Prosa klasik
Cerpen
    7
Alih Btk. Bhs.: Cerpen
Iklan
   8
Analisis kesalahan Bhs.: Kata pemeri, KSN, struktur ayat pasif, KKTA, KHkomplemen
KHkomplemen, KKT, Tanda sempang, KHgabungan, Kata bilangan ordinal/himpunan


              2007
           2008
1
Usaha untuk mengukuhkan patriotisme  dan tindakan yang perlu diambil.
Sebab telefon bimbit menjadi pilihan ramai dan kesan terhadap penggunannya.
2
Gejala obesiti dikatakan berpunca daripada amalan permakanan yang tidak sihat
Pendapat anda tentang sebab gejala rasuah perlu dibendung
3
Kegiatan seni budaya tradisional semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat
Syarahan:: Hak-hak pengguna
4
Langkah KPM memasukkan KOMSAS dalam m/pelajaran BM
Rancangan TV lebih mementingkan keuntungan berbanding tanggungjawab social.
5
Sektor pertanian menduduki tempat  yang penting di Malaysia
Malaysia sebagai hub halal dunia- factor sokongan dan masalah
6
Drama
Undang-undang
7
Cerpen
Prosa Klasik
8
KH relatif, kata nafi, salah ‘yang mana’, ayat pasif  KGND1, kata seru .
Hukum DM, Diksi, KH pancangan keterangan, Ejaan, Penjodoh bilangan, KKAT tanpa objek.

 .
                   2009
                                2010
1.
Manfaat memajukan industri desa
Kesan negative daripada aktiviti pembakaran secara terbuka
2.
Peranan muzik dalam masyarakat
Kebaikan mempelajari dan mengamalkan seni pertahankan diri dalam kalangan remaja
3.
Kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa dan cara menggalakkan generasi muda untuk menguasai lebih daripada satu bahasa
Punca golongan remaja terlibat dalam kumpulan samseng
4.
Kepentingan perpaduan kaum di Negara ini dan langkah untuk mengukuhkannya
Format ceramah: faktor yang menarik  pelancong melawat ke negara ini dan kepentingan sector pelancongan kepada masyarakat dan negara
5.
Rumusan: makanan tanaman yang mengalami pengubahsuaian genetik
Rumusan: usaha untuk memajukan sector pertanian dan industry asas tani dan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagao pengeluar dan pengeksport utama makanan dunia
6.
Alih bahasa: Teks puisi (sajak)
Alih bahasa: Teks puisi (syair)
7.
Alih bahasa: Teks iklan
Alih bahasa: Dialog (teks perbualan)
8.

Anali sis kesalahan bahasa:
-kesalahan KH berpasangan,
-kesalahan penggunaan kata nafi ‘bukan,
-kesalahan binaan frasa yang menyalahi hokum D-M,
-kesalahan penggunaan ‘kerana’,
-kesalahan kata ganda
Analisis kesalahan bahasa:
-kesalahan kata ganda
-ketiadaan KH pancangan keterangan
-kesalahan penggunaan KH pancangan relatif dalam ayat komplemen
-kesalahan diksi
-kesalahan penggunaan apitan’meN-…-kan’
-kesalahan tidak ada subjek


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...