Thursday, April 7, 2011

MORFOLOGI

BENTUK,PEMBENTUKAN DAN GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU.

Ulasan ringkas:
-Ayat - Unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tatabahasa dan mempunyai makna yang lengkap, dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Mengandungi intonasi yang sempurna.
-Ayat terbina dari 2 unsur :
1. Unsur subjek- unsur yang diterangkan (D)
2. Unsur predikat – unsur yang menerangkan subjek (M)
- contohnya : Ali (subjek) + belum makan lagi(predikat).
-Ali belum makan lagi.

-Klausa – Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi konstituen subjek dan konstituen predikat.
- Klausa terbahagi 2 :
a) Klausa bebas atau utama – boleh berdiri sendiri, bersifat sebagai ayat lengkap jika diucapkan dengan intonasi yang sempurna.
Contohnya: Ali penakut (klausa bebas)
Ali penakut. (ayat)
b) Klausa tak bebas – tidak dapat berdiri sendiri – memerlukan klausa bebas untuk membentuk ayat. Contohnya:
Ali penakut (kb) + kerana (kata hubung) badannya kecil (ktb)

-Frasa - Satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya 1 atau lebih perkataan.Boleh hanya mengandungi subjek atau hanya predikat.
-Frasa ada 4 - Frasa nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif, Frasa Sendi Nama.
-contohnya: Ali (frasa nama) + belum makan lagi (frasa kerja)

-Kata – Unit bahasa terkecil yang mengandungi makna lengkap dan boleh berdiri sendiri dalam ayat.
contohnya: - Ali + belum + makan + lagi

-Morfem – Unit terkecil dalam bahasa yang menjalankan tugas nahu.
-Morfem bersifat :
a) Morfem bebas – morfem yang dapat hadir bersendirian : contohnya – makan, minum, jalan, takut.
b) Morfem terikat – hanya hadir bersama dengan morfem bebas bagi membentuk makna.
Contohnya: - makan (mb) ---makan-an
-jalan (mb) -----per-jalan-an
-morfem terikat : -an , per-... –an.


...BERSAMBUNG...

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...