Tuesday, July 8, 2014

PENGGUNAAN LARAS AGAMA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU.1.0  Pengenalan: (contoh)

1.1  Latar belakang:

Bahasa merupakan elemen utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa tanpa bahasa, manusia tidak boleh untuk berinteraksi dan juga membentuk budaya yang mempunyai identiti sendiri. Oleh yang demikian bahasa diperlukan bagi membentuk identiti seterusnya menjadi satu unit masyarakat yang mempunyai bahasa dimana dengan bahasa ini akan terbentuk bangsa, masyarakat dan negara.

Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu kelompok manusia untuk berhubungan. Bunyi suara ini disebut bunyi bahasa. Bunyi- bunyi bahasa dilahirkan manusia dengan alat-alat pertuturannya dan digabungkan untuk membentuk kata (J. Nulawadin Mustafagani, 1991:1).

1.2  Definisi konsep:

Laras bahasa boleh diertikan sebagai gaya atau cara menggunakan sesuatu bahasa dalam suatu situasi. Laras akan sentiasa berubah berdasarkan fungsi dan keadaan. Disamping itu, setiap laras menitikberatkan pemilihan kata atau istilah dan menggunakan struktur ayat yang berlainan mengikut disiplin atau bidang tertentu.

Laras bahasa juga boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa, khutbah dan upacara. Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Contohnya Ayat aktif dan ayat pasif, ayat bias dan ayat songsang, dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Terdapat tokoh yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi, iaitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian (www.tutor.com.my).

2.0  Objektif kajian:  (contoh)

Objektif kajian ini adalah sperti berikut :

a. Mengenal pasti dan menyenaraikan kosa kata pinjaman bahasa Arab dalam laras agama

b. Mengesan dan memperlihatkan wujudnya unsur-unsur nasihat dan pemujukan dalam laras agama

3.0  Kepentingan kajian: (contoh)

Hasil kajian ini adalah untuk...

1. menambah bahan dokumentasi yang telah sedia ada dalam perpustakaan tingkatan enam

2. dijadikan panduan sebagai bahan rujukan dalam membantu menjalankan kajian yang lain, khususnya kajian yang berkaitan dengan laras bahasa agama.


4.0  Skop kajian : (contoh)

Laras bahasa agama yang dijadikan fokus dalam kajian ini ialah laras agama Islam yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1.

 5.0  Batas kajian: (contoh)

Batas kajian ini hanya tertumpu pada aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam bahagian atau bab Tayammum. Oleh hal demikian, laras bahasa agama yang dikaji dalam kajian ini tidak boleh digunakan untuk menggambarkan keseluruhan aspek laras bahasa agama yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I tersebut.

6.0 Kaedah kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan  kaedah kajian.

6.1 Mendapatkan bahan data:

6.1.1. Kajian perpustakaan: (contoh)

Kajian perpustakaan ialah..............

6.1.2. Kajian teks : (contoh)

Buku yang dikaji dalam kajian ini ialah buku teks Pendidikan Islam Tingkatan I, bab Tayammum. Bab Tayammum ini digunakan untuk mengkaji laras bahasa agama yang menggunakan kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat serta pemujukan.

6.1.3. Menyenaraikan data: (contoh)

Data dalam kajian ini ialah pelbagai jenis petikan dan contoh daripada buku tersebut yang dapat memberi gambaran tentang laras bahasa agama yang digunakan. Data ini diperolehi melalui pembacaan yang dilakukan secara berulang kali terhadap bab tayammum tersebut.

6.1.4. Menganalisis data: (contoh)

Analisis kajian ini dibuat dengan cara menyenaraikan data-data yang diperolehi dalam bentuk jadual dan diberikan maksubnya dalam bahasa melayu. Selain itu, mengumpul dan mengelompokkan unsur-unsur nasihat dan pemujukan yang diperolehi. Semua hasil kajian ini akan dibincangkan dalam dapatan kajian nanti.

7.0 Dapatan kajian: (contoh)

Bahagian ini akan menghuraikan dapatan kajian dengan menunjukkan senarai kosa kata pinjaman bahasa arab dan unsur-unsur nasihat dan pemujukan.

7.1. Senarai kosa kata pinjaman bahasa arab

Bahasa yang digunakan dalam artikel ini boleh diklasifikasikan sebagai Laras Bahasa Agama. Ini kerana bahasa yang digunakan dalam tajuk ini mengandungi istilah-istilah agama dan bahasa Arab. Dalam hal ini boleh dilihat menerusi pentakrifan Tayammum itu sendiri, dimana ianya datang dari bahasa arab. Perkataan Tayammum itu sendiri adalah berasal dari bahasa arab. Jadi dapat disimpulkan bahawa bahasa yang digunakan adalah cenderung kepada nilai keagamaan.

Selain dari itu, struktur ayat dalam artikel ini banyak diselitkan dengan petikan daripada ayat al-Quran dan Hadis. Jadi secara tidak langsung ianya mempengaruhi banyak bahasa arab digunakan dalam bahasa melayu. Contohnya perkataan “rukhsah”, dimana maksudnya jika diterjemah dalam bahasa melayu ia membawa makna keringanan atau kemudahan.

(BUAT JADUAL UNTUK MENYATAKAN SENARAI KOSA KATA PINJAMAN BAHASA ARAB)

7.2. Unsur-unsur nasihat (contoh)

Sekiranya ditinjau dengan sudut yang lebih jauh, laras bahasa yang digunakan dalam tajuk Tayammum ini, ia juga mirip kepada laras bahasa biasa dan laras bahasa Akademik. Ini adalah disebabkan penggunaan bahasa yang agak mudah difahami oleh orang biasa. Namun begitu ia juga boleh digolongkan sebagai laras bahasa Akademik, ini dapat dibuktikan melalui perkataan atau istilah yang berkemungkinan orang biasa tidak memahaminya. Contoh perkataan tersebut ialah rukhsah dan debu yang suci. Kedua-dua perkataan ini memerlukan pentakrifan atau huraian untuk memahaminya.

Dari sudut lain pula, ayat yang digunakan dalam tajuk pendidikan Islam ini menggunakan ragam bahasa berulang. Ragam bahasa berulang bermaksud perulangan sesuatu patah perkataan, frasa malahan ayat keseluruhannya. Tujuan penulis melakukan perulangan adalah hendak memperkukuhkan maksud yang hendak disampaikan dalam penulisan berkenaan (Hj Alias Hj Zaidi, 1992: 58). Pengulangan perkataan boleh dilihat melalui:

Tayammum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu dengan niat. Tayammum ialah ganti wudu’ atau mandi disebabkan keuczuran. Tayammum merupakan rukhsah untuk icbadah. Hukum Tayammum adalah wajib bagi orang yang tidak boleh menggunakan air atau ketiadaan air untuk bersolat dan tawaf.

(Nyatakan, boleh juga buat dalam bentuk jadual.)

7.3. Unsur-unsur pemujukan (nyatakan sama seperti di atas)

8.0 Rumusan kajian : (contoh)

-(pelajar mesti merumus fakta daripada dapatan kajian. Rumusan bukan penutup atau kesimpulan)

Berdasarkan kajian yang dibuat, didapati bahawa laras bahasa arab yang digunakan dalam.........mempunyai banyak kosa kata yang dipijam daipada bahasa arab. Hal ini demikian dapat dilihat kutipan jadual...Berdasarkan jumlah kosa kata  pinjaman bahasa arab tersebut dapatlah dipastikan tentang ciri-ciri laras agama. Hal-hal lain seperti unsur nasihat dan pemujukan...........Kewujudan kosa kata pinjaman bahasa arab, unsur-unsur nasihat dan unsur pemujukan secara tidak langsung menunjukkan kelainan yang ketara antara laras-laras bahasa yang terdapat dalam bahasa melayu.

9.0 Penutup (contoh)
   
 Laras bahasa agama ini merupakan suatu kelainan bahasa yang menyebabkan identiti penutur dan pemirsa dapat dikenal pasti dalam situasi tertentu. Hal ini demikian menunjukkan keunikan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai jenis kepercayaan atau agama. Sejujurnya, laras bahasa adalah sangat penting dalam mewarnai kehidupan seharian masyarakat. Semakin banyak penggunaan sesuatu laras bahasa dapat dijadikan barometer kepada kekuatan dan kemajuan sesuatu bangsa atau agama..........  

* Semua yang tercatat di sini hanyalah contoh sahaja, bukan sebuah kajian yang sebenar. JIKA ADA SEBARANG KEKURANGAN, SILA PERBAIKI. TERIMA KASIH.)

3 comments:

  1. cikgu...saya buat laras agama mengenai khutbah jumaat..boleh cikgu bantu saya ??

    ReplyDelete
  2. salam..saya buat laras resepi..mntak tlog cikgu bleh??

    ReplyDelete
  3. assalamualaikum . cikgu, sy buat laras bahasa resepi . help me boleh tak cikgu ? :) terima kasih ..

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...