Thursday, January 3, 2013

BAHASA MELAYU SEMESTER II 2013.SUKATAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU  910/2
SEMESTER  II TAHUN 2013
1.       MORFOLOGI:

Empat perkara utama yang akan dibincang iaitu:

a.       Definisi  Bidang Morfologi yang mencakupi Konsep Morfem, Jenis Morfem, Konsep Alomorf, Konsep Morfofonem dan Konsep Kata.

b.      Bentuk Kata yang merangkumi Kata Tunggal, Kata Terbitan, Kata Ganda dan Kata Majumuk.

c.       Golongan Kata pula merangkumi Kata Nama, Kata Kerja, Kata Kata Adjektif dan Kata Tugas.

d.      Proses Pembentukan Kata Mencakupi Proses Pengimbuhan, Proses Pemajmukan, Proses Penggandaan dan  Proses Pengakroniman.

2.       SINTAKSIS  :

Bahagian ini menghuraikan perkara-perkara seperti:

a.       Definisi bidang Sintaksis iaitu berkaitan dengan Konsep ayat, Konsep Klausa, Konsep Frasa dan Konsep Subjek dan Predikat  serta Hukum D M.

b.      Jenis dan Binaan Frasa yang terdiri daripada Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama.

c.       Jenis dan Binaan Klausa iaitu yang terdiri dari Klausa Bebas dan Klausa Tidak Bebas (terikat).

d.      Pola Ayat Dasar

e.      Susunan Konstituen Ayat iaitu Susunan ayat Biasa dan Ayat Songsang

f.        Ragam Ayat yang terdiri daripada Ayat Aktif dan Ayat Pasif

g.       Jenis-jenis Ayat yang menghuraikan tentang Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Perintah dan Ayat Seruan

h.      Bentuk Ayat pula menghuraikan perkara yang berkaitan dengan Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

i.        Proses Penerbitan Ayat yang membincangkan perkara-perkara yang melibatkan Konsep Ayat Terbitan, Proses Penerbitan ayat (tranformasi generatif) dan Analisis Melalui Konstituen Terdekat dan Gambarajah Pohon.

3.       ANALISIS  KESALAHAN  BAHASA:

Bahagian ini membincangkan bidang-bidang yang berkaitan aspek kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pengguna bahasa Melayu. Antara aspek kesalahan yang perlu diberi tumpuan ialah Kesalahan Ejaan, Tanda Baca, Diksi, Morfologi, Sintaksis dan Kesalahan dalam penggunaan Penanda Wacana.
4.       KERJA KURSUS – PENULISAN ESEI BERFORMAT:

Bahagian ini membicarakan khusus berkaitan tentang esei  berformat yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar PraUniversiti sebelum mereka ini menduduki peperiksaan pada semester 2 nanti.  Antara aspek yang perlu diberi tumpuan khusus jenis-jenis esei berformat, panjang esei, masa serta tarikh menghasilkan esei tersebut, rangka esei, aspek pemerengganan dan beberapa perkara lain yang berfokus kepada menghasilkan esei berformat yang baik.

a.      JENIS-JENIS ESEI BERFORMAT.

Pelajar diwajibkan untuk menghasilkan LAPAN (8) Kertas Kerja Kursus iaitu penulisan esei berformat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Wajaran markah bagi Kerja Kursus ini adalah sebanyak 8% daripada jumlah keseluruhan markah Bahasa Melayu bagi semester 2 iaitu 28%. Tempoh pelaksanaan kerja kursus ini adalah antara 7 JANUARI 2013 HINGGA 8 APRIL 2013.

Setiap pelajar wajib menulis lapan (8) esei berformat, iaitu satu esei bagi setiap format yang berikut:

i)                    Syarahan

ii)                  Laporan

iii)                Ceramah

iv)                Minit Mesyuarat

v)                  Teks Ucapan

vi)                Kertas Cadangan/proposal

vii)              Memorandum

viii)            Surat Kiriman rasmi*

*wajib ditulis tetapi markahnya tidak akan diambil kira.

                     -Panjang setiap esei berformat tersebut adalah antara 600 hingga 650 patah perkataan, kecuali Surat Kiriman Rasmi iaitu memadai antara 250 hingga 350 patah perkataan sahaja.         

 

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...