Wednesday, August 19, 2015

CONTOH SOALAN ESEI SEMESTER 1, TAHUN 2015.*   Dalam peperiksaan STPM sebenar, 3 soalan akan dikemukakan dan calon hanya diminta memilih   hanya 1 (satu) soalan sahaja.

* Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 50 markah.

Panjang esei hendaklah antara 600 - 650 patah perkataan. Esei yang kurang daripada 600 patah perkataan, markah akan dipotong. Manakala bagi esei yang melebihi 650 patah perkataan, bahagian yang  lebih tersebut tidak akan diperiksa.

Masa yang syorkan untuk menjawab soalan esei ini ialah antara 60 minit ke 80 minit.

* Esei yang berpotensi untuk mendapat markah yang tinggi perlu memenuhi sifat sebuah wacana yang utuh, iaitu mempunyai pendahuluan, isi, dan penutup yang baik dan memperlihatkan ciri-ciri koheren dan kohesi yang mantap.

Jumlah perenggan  sebaik-baiknya dalam setiap esei ialah 7 perenggan, iaitu satu pendahuluan, 5 isi dan satu perenggan penutup. Setiap perenggan mengandungi antara 70 - 100 patah perkataan.

* Pemerengganan esei yang dibuat tidak seimbang akan juga memberi kesan kepada pemarkahan. Hal ini demikian kerana calon didapati gagal untuk menghasilkan sebuah penulisan yang dirancang dengan kemas.

____________________________________________________________________________

CONTOH SOALAN:

1.      Di samping membangunkan negara  dari aspek material, kerajaan juga perlu melaksanakan program modal insan, iaitu satu program yang bermatlamat untuk membentuk warganegara yang berkualiti. Pada pendapat anda, apakah kepentingan ki melaksanakan program tersebut dan kemukakan cadangan tentang cara modal insan dapat dipertingkatkan.

2.      Sejak kebelakangan ini, kita menyaksikan bahawa masyarakat kita kerap berasa bimbang dengan masalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sesuatu virus. Penularan virus tersebut jika tidak diatasi secara berkesan boleh menyebabkan kematian. Berikan cadangan anda tentang cara mengawal penularan penyakit tersebut.

3.      Pencapaian negara dalam bidang sukan kini dikatakan tidak begitu memuaskan dan masih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk meningkatkannya. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut dan cadangkan langkah-langkah yang anda fikir perlu untuk memperbaiki mutu sukan negara.

4.      Di negara kita kini, terutamanya di bandar besar, kebanyakan pemaju perumahan begitu berminat untuk membina rumah kediaman bertingkat-tingkat, seperti rumah pangsa, pangsapuri, dan kondominium. Pada pendapat anda, apakah kebaikan dan keburukan pembinaan dan penyediaan rumah kediaman sedemikian. Bincangkan.

5.      Masalah kualiti udara yang semakin merosot di negara kita pada masa ini semakin membimbangkan.  Kesihatan orang ramai akan terjejas sekiranya masalah ini berterusan. Nyatakan pendapat anda tentang faktor yang menyebabkan masalah tesebut dan kemukan cara mengatasinya.

6.      Pada hakikatnya, Malaysia masih menghadapi masalah bekalan air bersih yang mencukupi, terutamanya pada musim kemarau. Kita masih menghadapi masalah catuan air pada waktu tertentu,  kadang-kadang berhadapan dengan masalah keputusan bekalan air tanpa sebarang notis. Pada pendapat anda, apakah punca berlakunya keadaan ini dan cadangkan langkah yang berkesan untuk menanganinya.

7.      Sejak kebelakangan ini, krisis bekalan air bersih semakin mendapat perhatian umum. Banyak pihak yang berpendapat bahawa fenomena ini bukan sahaja disebabkan oleh perubahan iklim semata-mata, bahkan dikatakan berpunca daripada kecuaian manusia. Pada pendapat anda, apakah punca krisis ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
 
...BERSAMBUNG...

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...